ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

1.1) เพศ

1.2) อายุ

1.3) อาชีพ

1.4) การศึกษา

1.5) ปัจจุบันคุณมีเงินเก็บออมและเงินลงทุนทุกประเภทรวมทั้งสิ้นเท่าใด

1.6) ในระยะเวลาลงทุน 1 ปี คุณสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหน

1.7) คุณติดตาม ศึกษาข้อมูลและข่าวสารในการลงทุนจากแหล่งใดเป็นหลัก (ตอบได้ 3 ข้อ)

1.8) ปัจจุบันท่านลงทุนในผลิตภัณฑ์ใดของเคที ซีมิโก้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

KT ZMICO Securities Company Limited
Tel. 06-695-5555    Email: webmaster@ktzmico.com
@2015 KT ZMICO Securities Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.