TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
HomeInvester RelationsCG PrinciplesDownloadJob OpportunitiesContact Us


Trading AccountReal-TimeOnline ServiceWebboardSeamico ResearchAccount OpeningLastest NewsProducts &  Service

             
รายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด

ทุนจดทะเบียน 2,137,799,400 บาท   จำนวน 259,127,200 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 8.25 บาท

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 129,563,600  หุ้น
2 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 128,801,600   หุ้น
3 นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ 762,000   หุ้น


รายชื่อกรรมการ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สัญชาติ
1 นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ไทย
2 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการบริหาร
(มีอำนาจจัดการ)
ไทย
3 นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
ไทย
4 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ) ไทย
5 นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ กรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ) ไทย
นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการตรวจสอบ
(ไม่มีอำนาจจัดการ)
ไทย
หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ) ไทย
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง กรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ) ไทย
นายเชาว์ อรัญวัฒน์ กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ไทย
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ กรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ) ไทย
นายธวัช อยู่ยอด กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
ไทย


รายชื่อผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
1 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  
2 นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์  
2 คุณภัทรวรรณ ตริตานิภากุล  

 

Open Account
21 days Free Trial
Online Service

IPO