TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
HomeInvester RelationsCG PrinciplesDownloadJob OpportunitiesContact Us


Trading AccountReal-TimeOnline ServiceWebboardSeamico ResearchAccount OpeningLastest NewsProducts &  Service

             
Press Release

13 May 2016

TFEX RSS3D Futures  เพื่อการส่งมอบรับมอบ เริ่มเทรด 16 พ.ค. นี้


 

“สัญญาล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบรับมอบ (RSS3D Futures) เป็นเครื่องมือเพื่อให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ในทำกำไรและการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่อยู่ในธุรกิจยางพาราให้สามารถส่งมอบรับมอบสินค้าจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับนั้น”

 

**สามารถสอบถามข้อมูลการลงทุนได้ที่ บล. เคที ซีมิโก้ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ โทร. 02 695 5558

<< Back Top
Open Account
21 days Free Trial
Online Service

IPO