TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
HomeInvester RelationsCG PrinciplesDownloadJob OpportunitiesContact Us


Trading AccountReal-TimeOnline ServiceWebboardSeamico ResearchAccount OpeningLastest NewsProducts &  Service

             
What's New

14 Nov 2012
Update : 14 Nov 2012 0 :0

สำคัญมาก !!!  ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม

 

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจัดทำระบบคัดกรองคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม (Order Screening System) โดยคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายประเภทคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมและจะต้องถูกคัดกรองมีดังนี้

1. คำสั่งในลักษณะลัดคิวและปิดบังคำสั่งของผู้อื่น
หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อให้คำสั่งตนเองลัดคิว และปิดบังคำสั่งของผู้อื่น

2. คำสั่งในลักษณะใส่-ถอน
หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง และส่งคำสั่งกลับเข้ามาใหม่ในจำนวน ราคา และเวลาใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อลวงให้บุคคลทั่วไปหลงผิด

3. คำสั่งจับคู่กันเอง (Wash Sale)
หมายถึง  การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกัน เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิด

4. คำสั่งในลักษณะชี้นำราคา
หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อให้คำสั่งตนเองลัดคิว และปิดบังคำสั่งของผู้อื่นในช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre-open) และช่วงก่อนปิดตลาด (Pre-close)

หากลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายตามลักษณะคำสั่งข้อ 1, 2 และ 3 ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันที โดยจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ " R (หมายถึง Reject) " ที่ช่อง Stat. และหากลูกค้าส่งคำสั่งตามลักษณะคำสั่งข้อ 4 ระบบจะปรากฏเป็นข้อความ เพื่อเตือนให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นลักษณะคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับลักษณะการส่งคำสั่งซื้อ/ขายม่เหมาะสมในหุ้น IPO สำหรับการเข้าซื้อขายในวันแรก โดยลักษณะการซื้อ/ขายของหุ้นดังกล่าวจะไม่มี Ceiling หรือ Floor (การเสนอซื้อในราคาสูงหรือเสนอขายต่ำมาก) ระหว่างเวลา Pre-open เช้า บ่าย หรือ Call Market ก่อนปิดการซื้อขาย ดังนั้นตลาดฯ จึงได้กำหนดเพดานขั้นต่ำไว้ ดังนี้
 

 

ช่วงที่กำหนด

ระยะเวลา

ข้อจำกัด

ก่อน Pre-open

 ก่อน 9.30 น.

 บวก ลบ ไม่เกิน 50% ของราคาจอง

ช่วง Pre-open

9.30 น. –  ตลาดเปิด
14.00 น.ตลาดเปิด  

 บวก ลบ ไม่เกิน 50% ของราคา Project price ราคาที่กระพริบ ณ ขณะนั้น

ช่วง Call close

16.30 น. - ตลาดปิด  

 บวก ลบ ไม่เกิน 50% ของราคา Call market close

 
 

ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าทุกท่านทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการส่งคำสั่งในลักษณะดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคำสั่งไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ดังนั้นกรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายเป็นคำสั่งไม่เหมาะสม  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการดังกล่าวหรือห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีฯ นั้นๆ

หากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
บล. เคทีซีมิโก้ จำกัด

<< Back Top
Open Account
21 days Free Trial
Online Service

IPO