TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             

เปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ภายใต้การดูแลของ บล.เคที ซีมิโก้ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลที่ต้องการลงทุนได้โดยผ่านเจ้าหน้าที่ของ บล.เคที ซีมิโก้ ทั้งนี้ นักลงทุนใหม่สามารถทำการเปิดบัญชีใหม่ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเองดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มสำหรับเปิดบัญชีใหม่

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารชุดเปิดบัญชี ได้ด้วยตนเองผ่านเครื่องพิมพ์
 2. แจ้งบริษัทฯ ขอรับเอกสารชุดเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ โดยติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายค้าตราสารหนี้ โทร. (66) 2695-5149 หรือ nanthanitr@ktzmico.com

 1. เอกสารการเปิดบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
  1. แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา
  2. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม 2 ฉบับ
  3. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
 2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี มีดังนี้

  2.1 เจ้าของบัญชี (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  • ใบอนุญาตขอทำงาน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อและเลขที่บ้าน
  • สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารหน้าแรกที่แสดงชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมรายการบัญชีธนาคาร หรือ สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากวันที่ขอเปิดบัญชี
  • สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนล่าสุด (Pay Slip)

  2.2 ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อและเลขที่บ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • บัตรตัวอย่างลายเซ็น
 3. Cost of Stamp Duty
   • จำนวน 30 บาท สำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
   • สำเนาจำนวน 30 บาท สำหรับหนังสือมอบอำนาจต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

สำหรับนิติบุคคล

แจ้งบริษัทฯ ขอรับเอกสารชุดเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ please feel free to contact our at Fixed Income Department  Tel. (66) 2695-5149 or nanthanitr@ktzmico.com

 1. เอกสารการเปิดบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
  1. แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นิติบุคคล
  2. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม 2 ฉบับ
  3. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
 2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี มีดังนี้

  2.1) เอกสารที่ต้องการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมกับ เคที ซีมิโก้ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ขอเปิดบัญชีโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาหนังสือมอบอำนาจของบริษัทพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี) และสำเนาใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) (ถ้ามี)
  • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นรายตั้งแต่ร้อยละ 30 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่เป็นกลุ่มเดียวกัน)
  • สำเนางบการเงินล่าสุดย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี)

  2.2) มติจากที่ประชุมของกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชี และดำเนินธุรกรรม

  2.3) เอกสารที่ต้องการของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมกับเคที ซีมิโก้ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อและเลขที่บ้าน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตขอทำงาน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

  2.4) กรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อและเลขที่บ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • บัตรตัวอย่างลายเซ็น

  2.5 เอกสารของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน (ถ้ามี)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อของบุคคลดังกล่าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ
 3. ค่าอากรแสตมป์
  • จำนวน 30 บาท สำหรับสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
  • สำเนาจำนวน 30 บาท สำหรับหนังสือมอบอำนาจต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Login Name) และ รหัสผ่าน (Password) ไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 7 วันทำการ

การซื้อขายโดยผ่านบัญชีของเคที ซีมิโก้

เมื่อนักลงทุนพิจารณาความต้องการลงทุนและประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์แล้ว ให้แจ้งคำสั่งการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายดังกล่าวโดยผ่านบัญชีของเคที ซีมิโก้ ซึ่งในการซื้อขายสามารถเลือกทำได้ 2 แบบ ดังนี้

 1. แบบระบบใบหลักทรัพย์ หรือใบหุ้น (Scrip) : ระบบการส่งมอบเป็นใบหลักทรัพย์ หรือใบหุ้น ซึ่งแยกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

  กรณีนักลงทุนต้องการขายหลักทรัพย์
  เคที ซีมิโก้จะนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เวลา 3 วันทำการ (T+3) จากนั้นจึงสามารถทำรายการขายหุ้นนั้นได้ โดยนักลงทุนจะได้รับเงินค่าขายหุ้นในวันทำการที่ 2 หลังจากวันที่ทำรายการขายหลักทรัพย์ (T+2)

  กรณีนักลงทุนต้องการซื้อหลักทรัพย์
  นักลงทุนจะได้รับการโอนหุ้นเข้าพอร์ตนักลงทุนในวันทำการที่ 2 หลังจากวันที่ทำรายการซื้อหุ้นนั้น (T+2) แต่หากนักลงทุนต้องการถือเป็นใบหุ้น เคที ซีมิโก้จะทำการเบิกใบหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะทำการส่งมอบใบหุ้นนั้นให้กับนักลงทุน ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 45 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายได้รับการโอนหุ้นนั้นเข้าพอร์ต

 2. แบบระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) : คือ ระบบที่ข้อมูลการเป็นเจ้าของหุ้นถูกเก็บโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แทนที่จะมีการออกใบหุ้น ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะเป็นตัวกลางในการรับฝากหลักทรัพย์และจัดทำรายงานแสดง ผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อง่ายต่อการซื้อขาย หรือโอนเปลี่ยนมือหุ้นและป้องกันไม่ให้ใบหุ้นสูญหาย  โดยการซื้อขายหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) นี้ นักลงทุนจะได้รับการโอนหุ้นเข้าพอร์ต ในวันทำการที่ 2 หลังจากวันที่ทำรายการซื้อหรือขาย (T+2)

การชำระราคาและส่งมอบ

การชำระราคาค่าซื้อขายรวมถึงการส่งมอบหลักทรัพย์จะต้องจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อขาย (T+2) กรณีเป็นนักลงทุนรายย่อย หากทำการซื้อหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จะรับชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) โดยสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด” เท่านั้น

การแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหลักทรัพย์

นักลงทุนสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์แต่ละตัวได้จากเว็บไซต์  http://www.thaibma.or.th/  ในหัวข้อ  Bond Info. > Issuer Information > เลือกชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องการทราบ   นักลงทุนจะสามารถดูรายละเอียดของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่ท่านสนใจได้

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO