TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

การเปิดบัญชี

  1. ลูกค้าจะต้องเปิด “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” กับบล เคทีซีมิโก้ จำกัดโดย

    1.1)   ลูกค้าใหม่ – ติดต่อฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเซ็นเอกสารแบบคำขอเปิดบัญชี (พร้อมแนบเอกสารและรับรองสำเนาตามที่แจ้งในแบบคำขอเปิดบัญชี)

    1.2)   ลูกค้าปัจจุบัน – ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดเดิมของท่าน โดยเซ็นเอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนา)

  2. ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานทางการเงิน เพื่อขอวงเงินกับทางบริษัทฯ ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  3. การลงทุนตลาดอเมริกา: ลูกค้าจะต้องเซ็นเอกสาร W8-Ben เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่นี่
  4. การลงทุนตลาดลาว: ลูกค้าจะต้องเซ็นเอกสารลงทะเบียนนักลงทุนสำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาว (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาเพื่อส่งไปประเทศลาว อีก 1 ฉบับ) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
  5. ลูกค้าสัญชาติไทยใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการขออนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: ลูกค้าสถาบัน กรุณาติดต่อฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ โทร +66 2 695 5959-60


ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : +66 2 695 5959-60
โทรสาร : +66 2 695 5969
อีเมล์ : Z-Inter@ktzmico.com

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO