TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์เพิ่ม

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์เพิ่ม

*(เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกับบริษัทฯแล้วเท่านั้น)

  1. กรุณาดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ซึ่งประกอบด้วย
    1. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า : กรุณาทำเครื่องหมาย ที่ช่อง “ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต” และทำเครื่องหมาย ที่ช่องบัญชีอินเตอร์เน็ต (I)
    2. หนังสือข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
    3. แบบฟอร์ม FATCA
  2. กรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสารตามข้อ 1. โดยลงลายมือชื่อให้เหมือนกับใน บัตรตัวอย่างลายเซ็น ที่ท่านให้ไว้ในวันเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ
  3. ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน
  4. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดของท่านจะแจ้งผลการเปิดบัญชีฯให้ท่านทราบ ภายใน 7 วันทำการ

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้าและควบคุมวงเงิน ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ที่ โทร. 0-2695-5500 หรือ email: Operationonline@ktzmico.com

<< กลับ

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO