TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่กำลังซื้อขายในตลาดขณะนี้ของ KT ZMICO

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่กำลังซื้อขายในตลาดขณะนี้

หมายเลข

ชื่อ

ประเภท

หลักทรัพย์
อ้างอิง

วันซื้อขาย
วันสุดท้าย

จำนวนวัน
ที่เหลืออยู่

ราคา
ใช้สิทธิ

อัตราส่วนการ
แปลงสภาพ
(DW : 1 หุ้น)

จำนวน
หลักทรัพย์
ที่ออก

ราคา
ขณะนี้

1

CBG18C1712A

Call

CBG

18 Dec 2017

-362

61.31

13

20,000,000

Clickใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดเพื่อทำการซื้อขาย

หมายเลข

ชื่อ

ประเภท

หลักทรัพย์
อ้างอิง

วันซื้อขาย
วันแรก

วันซื้อขาย
วันสุดท้าย

ราคา
ใช้สิทธิ

อัตราส่วน
การแปลงสภาพ
(DW : 1 หุ้น)

จำนวนหลักทรัพย์
ที่ออกหมายเหตุ:

ประเภท Call = สิทธิซื้อ
ประเภท Put = สิทธิขาย