TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มของ เคที ซีมิโก้
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
คำขอเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า
บันทึกข้อตกลงการใช้ฟังก์ชันออนไลน์เพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์
แบบคำขอรับบริการข้อมูล
แบบประเมิน Suitability Test (สำหรับบุคคลธรรมดา)
แบบประเมิน Suitability Test (สำหรับนิติบุคคล)
หนังสือแสดงความประสงค์ไม่ขอทำ Suitability Test (สำหรับนิติบุคลรายใหญ่)
หนังสือข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
แบบฟอร์ม FATCA
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ : SIPs
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย : CGP
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย : ODD
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ : PON
แบบฟอร์มใบคำขอถอนเงิน
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร : ATS
แบบฟอร์มการโอนหลักทรัพย์
แบบฟอร์มคำขอแปลงหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินปันผล
แบบฟอร์ม E-Dividend
  1. หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร E-Dividend
  2. รายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ E-Dividend
หนังสือแจ้งแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์
ใบคำขอเบิกหลักทรัพย์
แบบคำถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ สำหรับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ สำหรับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO