TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

ความหมาย


การที่บริษัทฯ ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อนำไปให้ยืมแก่ลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ นำไปขายชอร์ตในบัญชี Credit Balance โดยที่บริษัทฯ เข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้าทั้งสองฝ่าย


ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender)


คุณสมบัติ

 • มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด
 • มีหลักทรัพย์ใน SET 100 Index และชำระราคาแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จะให้ยืม และ การเลือกผู้ให้ยืมหลักทรัพย์


การจัดสรรหุ้นที่จะให้ยืม

 • ระบบจะทำการจัดสรรหุ้นที่พร้อมจะให้ยืมให้ในทุกๆเช้าของวันทำการ โดยสามารถดูได้จากโปรแกรม SBL ตั้งแต่ช่วงเวลา 9.00น. – 17.00น.

“สำหรับเกณฑ์ในการกำหนดหลักทรัพย์ที่พร้อมให้ยืมนั้น จากเดิมกำหนดให้ผู้ให้ยืมจะต้องให้ยืมหลักทรัพย์ทั้ง PORT บริษัทขอปรับหลักเกณฑ์ใหม่เป็นให้ผู้ยืมแจ้งความประสงค์ว่าจะให้ยืมหลักทรัพย์ใดและมีจำนวนเท่าใดในหลักทรัพย์ที่ต้องการให้ยืมนั้น โดยลูกค้าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ ซึ่งจะมีผลในวันทำการถัดไป โดยหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่นี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง”


การเลือกผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

 • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสุ่มเลือกผู้ให้ยืมหลักทรัพย์โดยจะพยายามให้ได้จำนวนผู้ให้ยืม
  หลักทรัพย์น้อยรายที่สุดต่อการยืมหลักทรัพย์ 1 รายการ

ผู้ยืมหลักทรัพย์


คุณสมบัติ

 • มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชี Credit Balance หรือ Internet Credit Balance

การยืมหลักทรัพย์


ข้อกำหนดในการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (Short Selling)
 • ทำการยืมหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งคำสั่งขายชอร์ตผ่านบัญชี Credit Balance
 • ขายชอร์ตได้เฉพาะหุ้นที่อยู่ใน SET100 Index และอยู่ใน  Marginable Securities List ของบริษัทฯ
 • เสนอขายชอร์ตได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ ขณะนั้น (เกณฑ์ SET)
 • การยืมต้องครบ Board Lot
 • ยืมได้ไม่เกินอำนาจซื้อของลูกค้าที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น
 • มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในกระดานทั่วไป ขั้นต่ำ 100,000 บาท ในกระดาน Big Lot ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
 • ช่วงเวลาที่ยืมได้คือช่วงเวลา 9.00น. – 17.00น.
 • ไม่สามารถยืมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย หากยืมมาก่อนหน้านี้ จะต้องซื้อคืนอย่างช้าที่สุด 1 วันก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD , XR , XW และกรณีที่ยืมหุ้น Big Lot ของทางสถาบัน จะต้องซื้อคืนอย่างช้าที่สุด 1 วันก่อนขึ้นเครื่องหมาย XM ด้วย
 

ระยะเวลาการยืม/ให้ยืม

 • ไม่กำหนดระยะเวลา  (At Call)
 • มีกำหนดระยะเวลา  (Term) -  2 Weeks , 1 Month , 2 Months

ประเภทผู้ให้ยืม

 • ลูกค้าทั่วไปสามารถเลือกให้ยืมได้ทั้งแบบ At Call และ แบบ Term
 • ลูกค้าสถาบันสามารถให้ยืมแบบ At Call เท่านั้น

การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม


ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

 • รายการแบบ At Call การเรียกคืนต้องแจ้งให้ SBL Center ทราบภายใน 12.00 น. หากแจ้งหลัง 12.00 น. ของวันทำการจะถือว่าได้รับคำสั่งเรียกคืนในวันทำการถัดไป
 • รายการแบบ Term เรียกคืนได้เมื่อครบกำหนดเวลาที่ให้ยืมเท่านั้น


ผู้ยืมหลักทรัพย์ขอคืนหลักทรัพย์ที่ยืม

 • รายการแบบ At Call สามารถแจ้งคืนได้ตลอดเวลาก่อน 17.00 น. ของวันทำการ
 • รายการคืนจะมีผลในวันทำการถัดจากวันที่แจ้ง กรณีมีหลักทรัพย์พร้อมคืนอยู่ในบัญชีของผู้ยืม แต่ถ้าเป็นหุ้นที่ซื้อ Cover หลังจากการขาย Short ไปแล้ว จะมีผลเมื่อหุ้นครบ Due ส่งมอบเท่านั้น

การปรับมูลค่าและการดำรงหลักประกัน

 • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ได้รับการวางหลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยหลักประกันดังกล่าวอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ในบัญชี “ทรัพย์สินเพื่อลูกค้า” และจะทำการโอนคืนบริษัทฯ เมื่อการยืมสิ้นสุดลง ทั้งนี้มูลค่าหลักประกันจะมีการปรับตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมทุกสิ้นวันทำการ
 • Mark to Market - MTM ด้านผู้ยืมหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่ยืมมีการปิดสมุดทะเบียน

หากหลักทรัพย์ที่ทำการยืมมีกำหนดการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ท้ายนี้ ผู้ยืมจะต้องซื้อคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืมอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนหน้าที่หลักทรัพย์นั้นจะขึ้นเครื่องหมาย

 • จ่ายเงินปันผล (XD)
 • ให้สิทธิ์จองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ (XR)
 • สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM)
 • สิทธิ์รับใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหลักทรัพย์ (XW)
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ (Par Value)

ค่าธรรมเนียมการยืม/ให้ยืม

 • เริ่มคำนวณ ตั้งแต่วันที่เกิดรายการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ( วันที่ T ) และนับทุกวันไม่เว้นวันหยุด
 • วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม การยืมและการให้ยืม ต่อวัน :

  ค่าธรรมเนียมการยืม/ให้ยืม = (จำนวนหุ้นที่ยืม x ราคาปิดในแต่ละวัน x อัตราค่าธรรมเนียม) ÷ 365

ประเภทการยืม
(ต่อ 365 วัน)
Main Board
Biglot Board
ผู้ให้ยืม
ผู้ยืม
ผู้ยืม
Call
N/A
N/A
N/A
Term
N/A
N/A
N/A

  * อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Securities Borrowing and Lending Department [SBL]
โทรศัพท์ : 02-6955760 - 1
อีเมล์: sblcenter@ktzmico.com


บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
เลขที่ 287 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: (66-2) 695-5000
www.ktzmico.com

Top

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO