TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ


             
การลงทุนในตราสารหนี้

ส่วนในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่าตราสารหนี้ แต่มีนิยามของคำว่า หุ้นกู้ ไว้ดังนี้

หุ้นกู้ หมายความว่า ตราสารแห่งหนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วย แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้อื่น เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์ของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน”

Property Fund Chartความหมายของหุ้นกู้

 • หุ้นกู้มีประกัน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกนำสินทรัพย์ เป็นหลักประกันในการออกโดยผู้ถือจะมีบุริมสิทธิเหนือสินทรัพย์นั้น
 • หุ้นกู้ไม่มีประกัน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้ ผู้ถือมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สามัญของผู้ออกหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น แต่สูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญซึ่งมีสิทธิเป็นอันดับสุดท้าย

อันดับความน่าเชื่อถือดูกันอย่างไร

อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ หรือ Credit rating เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือหรือความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยเป็นความเห็นที่ได้รับการวิเคราะห์จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลนี้ช่วยบอกเราถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ 

โดยปกติอันดับความน่าเชื่อถือที่เราเห็นกันนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คืออันดับที่จัดให้กับบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ หรือ Company rating และอันดับที่จัดให้กับตราสารหนี้รุ่นนั้นๆ หรือ Issue rating ซึ่งบางครั้งหุ้นกู้ต่างรุ่นกันออกโดยบริษัทเดียวกันก็อาจมีอันดับต่างกันได้ เช่น กรณีหุ้นกู้มีประกัน กับไม่มีประกัน หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ กับ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เป็นต้น

สถาบันจัดอันดับระดับโลกที่เป็นที่รู้จักกันดี ก็คือ Moody’s Investor Service (Moody’s), Standard &Poor’s Corp. (S&P) และ FITCH เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ TRIS และ FITCH (Thailand) สัญลักษณ์ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของแต่ละสถาบันมีความใกล้เคียงกัน โดยปกติสัญลักษณ์การจัดอันดับยังแบ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะยาว ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาว โดยยกตัวอย่างสัญลักษณ์ของ TRIS ซึ่งมีทั้งหมด 8 อันดับ เริ่มตั้งแต่อันดับสูงสุด AAA ไปจนถึง D ซึ่งอันดับต่ำสุด อันดับ AAA ถึง BBB ถือว่าอยู่ในกลุ่ม “Investment Grade” คือระดับที่ยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุน ส่วนกลุ่ม “Speculative Grade” หรือ “Junk bonds” คือตั้งแต่ BB ลงไปถึง D เป็นหุ้นที่ถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์สูงและมีโอกาสที่จะเกิดการผิดชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยสูงแต่หุ้นกู้กลุ่มนี้ก็ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นด้วย

รายละเอียดของการแปลความหมายสัญลักษณ์ Credit rating ต่างๆ มีดังนี้

Investment Grade

AAA เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมาก
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงิน ต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB
มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ เศรฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

Speculative Grade

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจน มีปัจจัยที่คุ้มครองเจ้าหนี้ต่ำกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะ หมดความสามารถ ในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
C มีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้สูงกว่าอันดับเครดิตในระดับที่สูงกว่า เพราะความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นต้องอาศัยเงื่อนไข ที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขต่างๆ จะส่งผลกระทบอย่างมาก
D
เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

การลงทุนในตราสารหนี้ มีประโยชน์อย่างไร

 • ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินกับธนาคารแล้วตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในขณะที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ในขณะที่การฝากเงินออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนไม่เกิน 0.75% ในปัจจุบันการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ถือว่าปราศจากความเสี่ยงในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ ให้ผลตอบแทนมากว่า 3 % และหากท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงขึ้น ก็สามารถลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ที่จะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตร รัฐบาลที่มีลักษณะและอายุใกล้เคียงกัน
 • เป็นแหล่งรายได้ประจำ เนื่องจากตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆแก่ผู้ลงทุน และจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอในแต่ละงวด ซึ่งจะต่างจากการลงทุนในหุ้นที่ผลตอบแทนจากเงินปันผล จะไม่แน่นอนขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท
 • เงินลงทุน มั่นคงปลอดภัย พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ของรัฐบาลถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย เพราะไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่นๆ นักลงทุนควรพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit rating ของหุ้นกู้ที่ท่านลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูง
 • กระจายความเสี่ยง การลงทุนในตราสารหนี้จัดเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของนักลงทุน ในเรื่องการกระจายความเสี่ยงเพื่อให้ท่านสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่หลากหลายได้
 • สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ข้อดีของการลงทุนในตราสารหนี้ ก็คือสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดรอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ อย่างไรก็ตามสภาพคล่องการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณและประเภท ตราสารหนี้ในขณะที่การฝากเงินกับธนาคารจะไม่ได้ประโยชน์ในข้อนี้

ลักษณะของตลาดตราสารหนี้

เป็นตลาดแบบ Over the counter ตลาดตราสารหนี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากตลาดหุ้นที่ท่านนักลงทุนทั่วไปคุ้นเคยตลาดตราสารหนี้ เป็นตลาดที่มีลักษณะที่เรียกว่า Over the counter (OTC) คือ ไม่มีสถานที่และไม่ได้กำหนดเวลาซื้อขายปิดเปิดตลาดที่แน่นอน เหมือนอย่างการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อขายจะเป็นการเจราจาต่อรองกันเองระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขาย

ในปัจจุบันช่องทางหลักที่ใช้ในการติดต่อเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็ดีคือทางโทรศัพท์โดย Dealer นอกจากการโทรศัพท์คุยกับลูกค้าและยังส่งคำเสนอซื้อ (bid) และเสนอขาย (offer) ตราสารหนี้เป็นประจำไปตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สื่อ on-line ต่างๆ เพื่อที่หากมีผู้สนใจที่จะซื้อหรือขาย ก็สามารถติดต่อกับ Dealer รายนั้นๆได้

นอกจากติดต่อผ่านบริษัทผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) แล้ว เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการริเริ่มพัฒนาระบบซื้อขายตราสารหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยระบบ Automatic Order matching (AOM) สำหรับนักลงทุนรายย่อย และระบบ FIRST ที่เป็น Negotiated trading platform สำหรับนักลงทุนสถาบัน แต่ปัจจุบันระบบดังกล่าวยังไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักลงทุน เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของตราสารหนี้ที่จำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองระหว่างคู่ค้า ดังนี้นปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ของการซื้อขายในตราสารหนี้ยังคงเป็นการซื้อขายแบบ OTC

ผู้เล่นหลักคือ Dealer ไม่ใช่ Broker
ในการซื้อขายตราสารหนี้ นักลงทุนจะติดต่อซื้อขายกับผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์สามารถค้าหลักทรัพย์ได้ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน แต่ในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนจะสามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะการค้าตราสารหนี้เท่านั้น

รายได้ของ Dealer มาจากส่วนต่างของราคา มีใช้ค่านายหน้า
ในการซื้อขายตราสารหนี้ Dealer มีรายได้จากกำไรส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย (Spread) เนื่องจากเป็นการซื้อขายระหว่างพอร์ตของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับของลูกค้า ในขณะที่การค้าหุ้นนั้นเป็นการซื้อขายผ่านนายหน้า (Broker)
ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นค่านายหน้า (Commission)

ในกรณีที่ซื้อจากลูกค้า Dealer จะซื้อตราสารหนี้เข้าในพอร์ตสถาบันการเงินของตนแล้วจึงขายออกแก่ลูกค้าต่อไปในภายหลัง และในทางกลับกันในกรณีขายแก่ลูกค้า Dealer ก็จะขายตราสารหนี้จากพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าของบริษัทตน การค้าในลักษณะเช่นนี้จึงเอื้อต่อสถาบันการเงินที่มีเงินลงทุน และเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนสูงเพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย์

วิธีการลงทุนแบบต่างๆ
ตลาดแรก ตลาดรอง หรือลงทุนผ่านกองทุนรวม

การลงทุนในตลาดแรก
การลงทุนในตลาดแรกนั้นหมายถึง การลงทุนโดยการซื้อตราสารหนี้ที่ออกขายเป็นครั้งแรกในตลาด โดยผู้สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ก็สามารถติดต่อซื้อได้จากสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย (Underwriter) หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย (Selling Agent) หรือ จากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ในกรณีที่มีการกำหนดไว้ การซื้อขายตราสารหนี้ ในตลาดแรกนั้นส่วนมากจะเป็นการซื้อขานในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ซึ่งจะมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon rate) โดยผู้ออกหุ้นกู้มักระบุจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ เช่น 100,000 บาท หรือเท่ากับ 100 หน่วยๆละ 1,000 บาท          

ส่วนถ้าเป็นพันธบัตรภาครัฐนั้น ส่วนใหญ่เป็นการออกจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบัน เช่น สภาบันการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุนต่างๆ

พันธบัตรที่นับเป็นทางเลือกที่ดีของนักลงทุนรายย่อยที่มีวงเงินการลงทุนไม่สูงนัก ก็คือ “พันธบัตรออมทรัพย์” ที่ออกเสนอขายให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปโดยตรง

การลงทุนในตลาดรอง
เมื่อตราสารหนี้ในตลาดแรกได้ขายไปสู่ผู้ลงทุนแล้ว หากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือต่อมาจะเรียกการซื้อขายนั้นว่าเป็นการซื้อขายในตลาดรอง และเนื่องจากตลาดตราสารหนี้นั้นมีลักษณะการซื้อขายแบบ Over the counter หรือ OTC คือไม่มีระบบหรือสถานที่กลางในการจับคู่การซื้อขาย ผู้ที่สนใจที่จะซื้อขายตราสารหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกรรม การค้าตราสารหนี้เพื่อแจ้งความประสงค์และทำการซื้อขาย

ความเสี่ยงในการลงตราสารหนี้

 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
  (Credit Risk หรือ Default Risk)
  ความสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนต้องคำนึงถึงก่อนการลงทุน เพราะการลงทุนในตราสารหนี้ก็เปรียบเสมือนการให้เงินกู้แก่ผู้ออกตราสาร โดยมีสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยตามงวดเวลาที่ตกลง และจะชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดเวลา ตราสารหนี้ที่รัฐบาลออก เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือ ตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน ถือว่าปลอดความเสี่ยงประเภทนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนข้อมูลที่จะช่วยให้ท่านพิจารณาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ของบริษัทผู้ออกตราสารได้ง่ายขึ้นก็คือ อันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit rating ของตราสารหนี้ หรือของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ โดยในปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้หุ้นกู้ภาคเอกชนที่จะออกขายแก่บุคคลทั่วไป ต้องได้รับการจัดอันดับเครดิต
 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
  (Interest Rate Risk or Market Risk or Price Risk)
  ตราสารหนี้มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ จะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงและจะมีมูลค่าน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น โดยที่ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาว ก็มีโอกาศที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคา มากกว่าตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในกรณีที่ท่านต้องการซื้อหรือขายตราสารหนี้ก่อนครบ กำหนดอายุ แต่หากท่านตั้งใจจะถือตราสารหนี้จนถึงวันหมดอายุ ท่านก็ไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงนี้เพราะท่านจะได้รับเงินต้นคืนครบตามมูลค่าที่ระบุหน้าตั๋ว เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

ภาษีเงินได้จากการลงทุน

 1. อัตราภาษีของบุคคลธรรมดา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549)
  • ในประเทศ
  เงินได้จากดอกเบี้ย กำไรจากการขาย เงินได้จากส่วนลด
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำ
  ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้
  สิ้นปี
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำ
  ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้
  สิ้นปี(ยกเว้นตราสารหนี้ที่
  ไม่มีดอกเบี้ยที่ได้หักภาษี
  ณ ที่จ่าย 15% ไปแล้วจากผู้ถือคนแรก)
  หักภาษี ณ ที่จ่าย
  15% เฉพาะผู้ถือคนแรก และมีสิทธิเลือกที่จะ
  ไม่นำไปรวมคำนวณภาษี
  เงินได้สิ้นปี
  • ต่างประเทศ
  เงินได้จากดอกเบี้ย กำไรจากการขาย เงินได้จากส่วนลด
  หักภาษี ณ ที่จ่าย15% และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำ ไปรวมคำนวณภาษีเงิน ได้สิ้นปี
  ยกเว้น

  ดอกเบี้ยพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ของรัฐบาลองค์การ
  ของรัฐบาล หรือสถาบัน
  การเงิน ที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงิน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำ ไปรวมคำนวณภาษีเงิน ได้สิ้นปี ยกเว้น

  1. กำไรจาการขายตราสารหนี้ ที่ไม่มีดอกเบี้ยที่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไปแล้วจากผู้ถือคนแรก

  2. พันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้ง ขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงิน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เฉพาะผู้ถือคนแรก และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำ ไปรวมคำนวณภาษีเงิน
  ได้สิ้นปี
  ยกเว้น

  เงินได้จากส่วนลดของ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ของ
  รัฐบาล องค์การของ
  รัฐบาลหรือสถาบัน
  การเงินที่มีกฎหมาย
  โดยเฉพาะของ
  ประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
  สำหรับให้กู้ยืมเงิน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม
  พาณิชยกรรม
  หรืออุตสาหกรรม
 2. อัตราภาษีของนิติบุคคล
  • ในประเทศ
  เงินได้จากดอกเบี้ย กำไรจากการขาย เงินได้จากส่วนลด
  - หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
  และให้นำไปรวมกับ
  การคำนวณกำไรสุทธิด้วย

  - หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
  ในกรณีที่ผู้รับเป็นมูลนิธิ
  หรือสมาคมที่ประกอบกิจ
  การซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวม
  ถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่
  รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  และผู้จ่ายเป็นบริษัทหรือ
  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
  ประกอบกิจการในไทย
  หรือเป็นธนาคารพาณิชย์
  บริษัทตามกฎหมายว่า
  ด้วยธุรกิจเงินทุน
  ธุรกิจหลักทรัพย์
  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

  - ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  สำหรับกรณีผู้รับและ
  ผู้จ่ายเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทตามกฎหมาย
  ว่าด้วยธุรกิจเงินทุน
  ธุรกิจหลักทรัพย์
  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

  - กรณีผู้รับเป็นสถาบัน
  การเงินจะต้องเสีย
  ภาษีธุรกิจเฉพาะใน
  อัตรา 3.3%ของเงิน
  ได้ในส่วนของดอกเบี้ย
  ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมกับการ
  คำนวณกำไรสุทธิด้วย
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
  และให้นำไปรวมกับ
  การคำนวณกำไรสุทธิด้วย

  - หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
  ในกรณีที่ผู้รับเป็นมูลนิธิ
  หรือสมาคมที่ประกอบ
  กิจการซึ่งมีรายได้แต่
  ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือ
  สมาคมที่รัฐมนตรี
  ประกาศกำหนด
  และผู้จ่ายเป็นบริษัท
  หรือห้างหุ้นส่วน
  นิติบุคคลซึ่งประกอบ
  กิจการในไทย
  หรือเป็นธนาคารพาณิชย์
  บริษัทตามกฎหมาย
  ว่าด้วยธุรกิจเงินทุน
  ธุรกิจหลักทรัพย์
  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

  - ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  สำหรับกรณีผู้รับและ
  ผู้จ่ายเป็นธนาคารพาณิชย์
  บริษัทตามกฎหมาย
  ว่าด้วยธุรกิจเงินทุน
  ธุรกิจหลักทรัพย์
  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

  - กรณีผู้รับเป็นสถาบัน
  การเงิน จะต้องเสียภาษี
  ธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3%
  ของเงินได้จากส่วนลด
  • ต่างประเทศ *
  เงินได้จากดอกเบี้ย กำไรจากการขาย เงินได้จากส่วนลด
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  ยกเว้น

  ดอกเบี้ยของพันธบัตร
  หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้
  ของรัฐบาล องค์การ
  ของรัฐบาลหรือสถาบัน
  การเงินที่มีกฎหมาย
  โดยเฉพาะของ
  ประเทศไทย
  จัดตั้งขึ้นสำหรับให้
  กู้ยืมเงินเพื่อ
  ส่งเสริมเกษตรกรรม
  พาณิชยกรรม
  หรืออุตสาหกรรม
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  ยกเว้น

  พันธบัตรหรือหุ้นกู้
  ที่ออกโดยรัฐบาล
  องค์การของรัฐบาล
  หรือสถาบันการเงิน
  ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
  ของประเทศไทย
  จัดตั้งขึ้นสำหรับให้
  กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริม
  เกษตรกรรม พาณิชยกรรม
  หรืออุตสาหกรรม
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
  เฉพาะผู้ถือคนแรก
  ยกเว้น

  พันธบัตรรัฐบาลหรือ
  หุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐบาล
  องค์การของรัฐบาล
  หรือสถาบันการเงิน
  ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
  ของประเทศไทย
  จัดตั้งขึ้นสำหรับ
  ให้กู้ยืมเงินเพื่อ
  ส่งเสริมเกษตรกรรม
  พาณิชยกรรม
  หรืออุตสาหกรรม

หมายเหตุ* ต้องพิจารณาอนุสัญญาภาษีซ้อน ที่อาจทำให้เสียภาษีในอัตราอื่นด้วย


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายค้าตราสารหนี้

คุณศรินธร คงสมบูรณ์
โทรศัพท์ : (662) 695-5405
โทรสาร : (662) 624-6279
อีเมล์ : sarintornk@ktzmico.com


บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ชั้น 17 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : (66-2) 695-5000
โทรสาร : (66-2) 631-1709

** ถ้าท่านต้องการเปิดบัญชีกับเคที ซีมิโก้ กรุณาคลิก ที่นี่ **

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO