21/03/2018 02:11:46 PM -ดัชนี CSI 300 Index ปิดที่ 4,061.05 ลบ 16.65 หรือ 0.41%
21/03/2018 02:05:00 PM --BNGOLD : Bisnews Gold Estimate 19421 Baht
21/03/2018 02:05:00 PM --BNBRENT : Bisnews Brent Estimate 2070 Baht
21/03/2018 02:10:16 PM -ดัชนี SSE Composite ปิดที่ 3,280.95 ลบ 9.69 หรือ 0.29%
21/03/2018 02:09:01 PM UPDATE:*ก.พาณิชย์เผยบาทแข็งกระทบรายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกหด 0.6% ลดครั้งแรกในรอบ 1 ปี