TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
24 Nov 2017 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NEWS

 

เรียน   ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NEWS

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NEWS ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง

1 หุ้นเดิม : 5 หุ้นใหม่ @ 0.013 บาทต่อหุ้น (จองเกินสิทธิได้)

(ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W6 ฟรี ในอัตราส่วน 5 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ : 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ)

 

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

      1.  ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

         หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

      2.   ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

         *กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*

      3.   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

         (กรณีใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่ม 1 ฉบับ*)

      4.   เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Pay in Slip (ฉบับจริง)

      *ในกรณีจองเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
เช็คบุคคล กทม./ต่างจังหวัด ลงวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

“บัญชีจองซื้อหุ้น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "

แคชเชียร์เช็ค กทม. ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560 
ดร๊าฟท์ ต่างจังหวัด ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560 

ชำระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร

(Pay in)
กทม./ต่างจังหวัด

เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 19 ธันวาคม 2560

(ไม่สามารถชำระก่อนได้ค่ะ)

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ*

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล. เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»    กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 12 ธันวาคม 2560

»    สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 8 ธันวาคม 2560

»    สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วย Pay In สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR : NEWS)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ:  ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 4 – 19 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น

                  (NVDR วันที่ 4 – 14 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02 273 8351-8   (คุณประณต โกษาคาร หรือ คุณชนชนก โสภณศิริ)

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  โทร. 02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 6955000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


NEWS.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO