TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
30 Nov 2017 การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ TMC-W1 ครั้งสุดท้าย

 

เรียน     ท่านลูกค้า
เรื่อง     การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ TMC-W1 ครั้งสุดท้าย

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ TMC-W1 เป็นหุ้นสามัญ TMC ดังนี้

 

อัตราส่วนการแปลง

1 TMC – W1 : 1 TMC @ 1.50 บาท 

 

วันพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 

     

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

     1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ TMC-W1 พร้อมลายเซ็น
     2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น
     3. Pay in Slip (ฉบับจริง)

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี

ชำระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร

(Pay in)

กทม./ต่างจังหวัด

 เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. –

14 ธ.ค. 2560

(ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ)

 

“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)"

_____________________________________________________

ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 000-121-200-537-43

 

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»        กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»        ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 6 ธันวาคม 2560

»        สำหรับลูกค้า NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XE : TMC-W1)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TMC-W1 ในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ:  ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพฯครั้งสุดท้าย วันที่ 30 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น.

           (NVDR วันที่ 30 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัท  ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 125/10  หมู่ 5  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 038-271 933  ต่อ 411  คุณณภัทร ฉัตรวิเชียร

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02 009 9000)

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


TMC-W1.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO