TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
21 Dec 2017 การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W1 ครั้งสุดท้าย

 

เรียน     ท่านลูกค้า

เรื่อง     การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W1 ครั้งสุดท้าย

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W1 เป็นหุ้นสามัญ CGH ดังนี้

 

อัตราส่วนการแปลง

  1 CGH-W1 : 1.108 CGH  @ 1.624 บาท   (เศษหุ้นที่เป็นทศนิยมตัดทิ้ง)

   

วันพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันที่ 6 มกราคม 2561

     

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ CGH-W1  พร้อมลายเซ็น
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น.
3. เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Pay in Slip (ฉบับจริง)

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)

วิธีการชำระเงิน

สำหรับลูกค้า

ระบุวันที่

สั่งจ่ายชื่อบัญชี

เช็คบุคคล

กทม./ต่างจังหวัด

ลงวันที่ 21 – 28 ธ.ค. 2560 เท่านั้น

“ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน "

แคชเชียร์เช็ค

กทม.

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ –  28 ธ.ค. 2560

ดร๊าฟท์

ต่างจังหวัด

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ –  28 ธ.ค. 2560

ชำระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร

(Pay in)

กทม./ต่างจังหวัด

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2560 – 4 ม.ค. 2561

(ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ

ประเภทกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 049-3-14362-9

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»        กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»        ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2560

»        สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 22 ธันวาคม 2560

»        สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วยการโอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร   สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ  อย่างช้าไม่เกินวันที่  27 ธันวาคม 2560

 

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XE : CGH-W1)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W1 ในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพฯครั้งสุดท้าย วันที่ 21 ธ.ค. 2560 – 4 ม.ค. 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.00 น.

               (NVDR วันที่ 21 – 28 ธ.ค. 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทะเบียนหลักทรัพย์

เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02 205 7000 ต่อ 2305, 2310 และ 2311 

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02 009 9000)

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


CGH-W1.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO