TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
29 Dec 2017 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PACE

 

เรียน   ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PACE

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PACE ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง

 1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่ @ 0.50 บาทต่อหุ้น (จองเกินสิทธิได้)

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

      1)  PACE-W1 ฟรี ในอัตราส่วน 5 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

      2)  PACE-W2 ฟรี ในอัตราส่วน 3 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

     1.  ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

         หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

     2.  ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

         *กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*

     3.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

         (กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

     4.  Bill Payment-PACE ฉบับจริง (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

     5.  สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ชื่อเดียวกับผู้จอง พร้อมเซ็นรับรอง ของธนาคารกรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.ทหารไทย, ธ.กรุงศรี, ธ.ธนชาติ และธ.ยูโอบี เท่านั้น(ข้อ 5 เฉพาะกรณีจองเกินสิทธิ)

*ในกรณีจองเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินคืนตามบัญชีธนาคารที่ได้แนบมาในข้อ5 หากไม่ได้แนบมาจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*

 

การชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า รายละเอียด

Bill Payment-PACE

กทม. / ต่างจังหวัด

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 และ 15-19 มกราคม 2561


(ไม่สามารถชำระเงินก่อนวันที่กำหนดได้ค่ะ)

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล. เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»    กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2561

»    สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 9 มกราคม 2561

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR : PACE)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 9 – 12 และ 15 - 19  มกราคม 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 16.00 น.

        (NVDR วันที่ 9 – 11 มกราคม 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เฉพาะสำนักงานใหญ่  

เลขที่ 19  อาคาร 3  ชั้น 20  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพ โทร. 02-949-1999 

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  โทร. 02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 6955000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


PACE-Bill_paymentPACE.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO