TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
13 Feb 2018 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ACC

เรียน   ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ACC

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ACC ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง

 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 0.60 บาท (จองเกินสิทธิได้)

  

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

              หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

  1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

*กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่ม 1 ฉบับ*)

  1. Bill Payment-ACC ฉบับจริง (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)
  2. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ชื่อเดียวกับผู้จอง พร้อมเซ็นรับรอง ของ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีฯ และ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เท่านั้น

(ข้อ 5 เฉพาะกรณีจองเกินสิทธิ)

*ในกรณีจองเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนตามบัญชีธนาคารที่ได้แนบมาในข้อ 5 หากไม่ได้แนบมาจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*

 

                                                      วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า รายละเอียด

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

(Bill Payment-ACC)
กทม. / ต่างจังหวัด เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
(ไม่สามารถชำระเงินก่อนวันที่กำหนดได้ค่ะ)

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล. เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»    กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

»    สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR : ACC)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.00 น.  (NVDR วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทร. 02 352 5100

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


ACC_Bill paymentACC.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO