TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
13 Feb 2018 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้น U-P (หุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับผู้ถือหุ้น U

เรียน   ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้น U-P (หุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับผู้ถือหุ้น U

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น U-P (หุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับผู้ถือหุ้น U ดังนี้

อัตราส่วนและราคาจอง

5 หุ้น U : 4 หุ้นใหม่ U-P @ 0.031 บาท (จองเกินสิทธิได้)

*ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น และในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 100 หุ้น*

(ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ฟรี ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ)

 

ความหมายของหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

เป็นตราสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แม้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่  ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ ขณะเดียวกัน หากกิจการนั้นต้องเลิกกิจการและมีการชำระบัญชีโดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

แหล่งที่มา : www.set.or.th 

 

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

  1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

*กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่ม 1 ฉบับ*)

  1. Bill Payment-U-P ฉบับจริง (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)
          *ในกรณีจองเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*

 

                                                      การชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า รายละเอียด

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

(Bill Payment-U-P)
กทม. / ต่างจังหวัด

เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561

(ไม่สามารถโอนเงินก่อนได้ค่ะ)

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล. เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»    กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2561

»    สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XB : U-P)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ:ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 16.00 น.
                 (NVDR วันที่ 5 มีนาคม 2561 วันเดียวเท่านั้น เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด   ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 02 009 8261-4

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


U-P_BillpaymentU-P.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO