TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
28 Feb 2018 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน KWG

เรียน   ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน KWG

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน KWG ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง

 2.564633 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 2.49 บาท (จองเกินสิทธิได้)

  

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เซ็นชื่อ 2 จุด)

             หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

  1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

*กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่ม 1 ฉบับ*)

  1. Bill Payment-KWG ฉบับจริง (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)
  2. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ชื่อเดียวกับผู้จอง พร้อมเซ็นรับรองของ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.กสิกรไทย เท่านั้น (เฉพาะกรณีจองเกินสิทธิ)
*ในกรณีจองเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนตามบัญชีธนาคารที่ได้แนบมาในข้อ 5หากไม่ได้แนบมาจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*

 

                                                      วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า รายละเอียด

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์

(Bill Payment-KWG)
กทม. / ต่างจังหวัด เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561
(ไม่สามารถชำระเงินก่อนวันที่กำหนดได้ค่ะ)

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล. เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»    กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 13 มีนาคม 2561

»    สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 12 มีนาคม 2561

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR : KWG)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 9 และ 12 – 15 มีนาคม 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.00 น. (NVDR วันที่ 9 และ 12 – 14 มีนาคม 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 02 672 5999 ต่อ 2521 และ 2525

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


KWG_Billpayment_KWG.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO