TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
8 Mar 2018 การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ KIAT-W1 ครั้งสุดท้าย

เรียน     ท่านลูกค้า

เรื่อง      การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ KIAT-W1 ครั้งสุดท้าย

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ KIAT-W1 เป็นหุ้นสามัญ KIAT ดังนี้

 

อัตราส่วนการแปลง

  1 KIAT-W1 : 1.05422 KIAT @ 0.47428  บาท (เศษหุ้นที่เป็นทศนิยมตัดทิ้ง)

   

วันพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันที่ 24 มีนาคม 2561

     

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

  1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ KIAT-W1 พร้อมลายเซ็น
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น
  3. เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Pay in Slip

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)

วิธีการชำระเงิน

สำหรับลูกค้า

ระบุวันที่

สั่งจ่ายชื่อบัญชี

เช็คบุคคล

กทม./ต่างจังหวัด

ลงวันที่ 8 – 21 มี.ค. 2561 เท่านั้น

"บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)"

แคชเชียร์เช็ค

กทม.

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มี.ค.  2561

ดร๊าฟท์

ต่างจังหวัด

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ –  21 มี.ค. 2561

ชำระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร

(Pay in)

กทม./ต่างจังหวัด

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มี.ค. 2561

(ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากเกร็ด

ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 142-2-33288-8

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»        กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»        ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 19 มีนาคม 2561

»        สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 19 มีนาคม 2561

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XE : KIAT-W1)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ KIAT-W1 ในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ:  ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพฯครั้งสุดท้าย วันที่ 8 – 22 มี.ค. 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30 – 15.30 น. (NVDR วันที่ 8 – 21 มี.ค. 2561 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

สำนักงานใหญ่ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์  02 501 7330-8   ติดต่อ นางสาวนันท์นภัส เที่ยงธรรม

 (NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02 009 9000)

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


KIAT-W1.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO