TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
9 Sep 2015

morphine with naltrexone and naloxone

naloxone vs naltrexone
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน STHAI

เรียน    ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน STHAI

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน STHAI ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง :

1 หุ้นเดิม : 0.60 หุ้นใหม่ @0.10 บาท ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้

 

หมายเหตุ: หุ้น STHAI ถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 4/3/2556

                                                                                                                                                                        

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน :

16 – 22 กันยายน 2558  เฉพาะวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สำหรับ  NVDR  16 – 21 กันยายน 2558  เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

      

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

  1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ:  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้ฝากเลขที่ 248

  1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น

** ในกรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าต้องโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เบอร์ 02-229-2888 (TSD) เพื่อตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื่องจากลูกค้าต้องใช้สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น **

  1. Bill Payment - STHAI
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

  1. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย เท่านั้น ซึ่งบัญชีดังกล่าวต้องมีการเดินบัญชีอยู่ (ชื่อบัญชีเดียวกับชื่อผู้จอง พร้อมเซ็นรับรอง) 

*ในกรณีจองเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนทางบัญชีธนาคารที่แจ้งมา ในข้อ 5*

          

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน)

 

วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
Bill Payment (STHAI) กทม./ต่างจังหวัด ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ เท่านั้น!! “ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
วันที่ 16-22 กันยายน 2558
(*ไม่สามารถชำระก่อนได้ค่ะ*)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

หากท่านลูกค้าประสงค์จะดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยตนเองกรุณาติดต่อและส่งเอกสารที่:

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-672-5999 ต่อ 2525 และ 2521                                                                                
(ไม่รับจองทางไปรษณีย์)

(สำหรับ NVDR ติดต่อยื่นเอกสารจองฯ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 โทร. 0-2229-2938-46)

กรณีลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแทน : กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง มาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องถึงบริษัทฯ ** อย่างช้าไม่เกินวันที่ 18 กันยายน 2558 ** (สำหรับ NVDR ส่งเอกสารอย่างช้าไม่เกิน 17 กันยายน 2558) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  (XR:หุ้น STHAI)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น15 ฝ่ายปฏบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

 

ท่านลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์: 02-6955056, 02-6955037

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

KT Zmico Securities Co., Ltd.  


STHAI.PDF
Bill payment-STHAI.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO