TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
10 Sep 2015 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน AF

เรียน    ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน AF

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน AF ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง :

1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 0.30 บาท ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้

                                                                                                                                                                        

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน :

16 – 22 กันยายน 2558  เฉพาะวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

สำหรับ  NVDR  16 – 18 กันยายน 2558  เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

      

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

  1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ:  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้ฝากเลขที่ 248

  1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น

** ในกรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าต้องโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เบอร์ 02-229-2888 (TSD) เพื่อตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื่องจากลูกค้าต้องใช้สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น **

  1. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

*ในกรณีจองเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*

          

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน)

 

วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
เช็คบุคคล กทม./ต่างจังหวัด ลงวันที่ 16 – 21 กันยายน 2558 เท่านั้น "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง "
แคชเชียร์เช็ค กทม. สามารถลงวันที่ก่อน 16 – 21 กันยายน 2558 ได้
ดร๊าฟท์ ต่างจังหวัด

สามารถลงวันที่ก่อน 16 – 21 กันยายน 2558 ได้

(ระบุสั่งจ่าย สาขาทั่วประเทศ)

 

หากท่านลูกค้าประสงค์จะดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยตนเองกรุณาติดต่อและส่งเอกสารที่:

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์  02-6576222                          

(ไม่รับจองทางไปรษณีย์)

(สำหรับ NVDR ติดต่อยื่นเอกสารจองฯ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 โทร. 0-2229-2938-46)

กรณีลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแทน : กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง มาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องถึงบริษัทฯ ** อย่างช้าไม่เกินวันที่ 17 กันยายน 2558 ** (สำหรับ NVDR ส่งเอกสารอย่างช้าไม่เกิน  16 กันยายน 2558) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  (XR:หุ้น AF)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

 

ท่านลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์: 02-6955056, 02-6955037

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

KT Zmico Securities Co., Ltd.  


AF.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO