TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
18 Dec 2015 ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน TAKUNI

เรียน   ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน TAKUNI

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน TAKUNI ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง :

1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1 บาท ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้

 

(ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W  ฟรี ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ)

(ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W ฟรี ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ)

                                                                                                                                                                   

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน :

4 - 8  มกราคม 2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สำหรับ  NVDR  4 - 6  มกราคม  2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

      

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

  1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ:  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้ฝากเลขที่ 248

  1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น

** ในกรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าต้องโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เบอร์ 02-229-2888 (TSD) เพื่อตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื่องจากลูกค้าต้องใช้สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น **

  1. Bill Payment - TAKUNI ฉบับจริง
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

  1. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ซึ่งบัญชีดังกล่าวต้องมีการเดินบัญชีอยู่ (ชื่อบัญชีเดียวกับชื่อผู้จอง พร้อมเซ็นรับรอง) 

     *ในกรณีจองเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนทางบัญชีธนาคารที่แจ้งมา ในข้อ 5*

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน)

 

วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี

Bill Payment

(ตาม File แนบ)

กทม./ต่างจังหวัด

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เท่านั้น

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มกราคม  2559

(*ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ*)

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์

 

**ด้านหลังของ Bill Payment กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

หากท่านลูกค้าประสงค์จะดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยตนเองกรุณาติดต่อและส่งเอกสารที่:

 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
โทร. 02-352-5105-9   ติดต่อ ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์
(ไม่รับจองทางไปรษณีย์)

(สำหรับ NVDR ติดต่อยื่นเอกสารจองฯ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 โทร. 0-2229-2938-46)

กรณีลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแทน : กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง มาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องถึงบริษัทฯ ** อย่างช้าไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2559 ** (สำหรับ NVDR ส่งเอกสารอย่างช้าไม่เกิน 4 มกราคม 2559) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR:หุ้น TAKUNI)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

 

ท่านลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์: 02-6955056, 02-6955037

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


TAKUNI.pdf
Bill payment-TAKUNI.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO