TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
12 Jan 2016

naltrexone reviews webmd

naltrexone user reviews open
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน IEC

เรียน   ท่านลูกค้า

เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน IEC

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน IEC ดังนี้

 

อัตราส่วนและราคาจอง :

8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 0.022 บาท ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้

                                                                                                                                                                   

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน:

1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

สำหรับ  NVDR  1 – 2 กุมภาพันธ์ 2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

      

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

  1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ:  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้ฝากเลขที่ 248

  1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น

** ในกรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าต้องโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เบอร์ 02-229-2888 (TSD) เพื่อตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื่องจากลูกค้าต้องใช้สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น **

  1. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

  1. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน (ชื่อบัญชีเดียวกับชื่อผู้จอง พร้อมเซ็นรับรอง) 

*ในกรณีจองเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนทางบัญชีธนาคารที่แจ้งมา ในข้อ 5*

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน)

 

วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
เช็คบุคคล กทม./ต่างจังหวัด ลงวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น “บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)”
แคชเชียร์เช็ค กทม. สามารถลงวันที่ก่อน 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้
ดร๊าฟท์ ต่างจังหวัด สามารถลงวันที่ก่อน 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (ระบุสั่งจ่าย สาขาทั่วประเทศ)

 

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

หากท่านลูกค้าประสงค์จะดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยตนเองกรุณาติดต่อและส่งเอกสารที่:

 

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400

โทร.  02-619 0199  ต่อ 134  คุณสมชัย,คุณศุภณัฐ ต่อ 133 หรือคุณศิว์วิศว์  ต่อ 109
(ส่งจองทางไปรษณีย์ EMS ไปยังบริษัทผู้รับจองได้  วงเล็บมุมซองเพิ่มทุน IEC)

(NVDR  จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร.02-0099999 )

กรณีลูกค้าประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแทน : กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง มาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องถึงบริษัทฯ ** อย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ** (สำหรับ NVDR ส่งเอกสารอย่างช้าไม่เกิน 29 มกราคม 2559) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  (XR : หุ้น IEC)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

 

ท่านลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์: 02-6955056, 02-6955037

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


IEC.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO