TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
4 May 2016

albuterol otc alternative

over the counter albuterol inhaler walmart go
KTZMICO ONLINE : การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BANPU


เรียน   ท่านลูกค้า


เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BANPU
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BANPU ดังนี้
 

อัตราส่วนและราคาจอง

2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 5 บาท (สามารถจองเกินสิทธิได้)

(ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับ BANPU-W3 ฟรี ในอัตราส่วน
1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ )

 

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

วันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น.

(สำหรับ NVDR  วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559  เฉพาะวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.)


 

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

 1. ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248
   
 2. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  *กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*
   
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  (กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
   
 4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์
*ในกรณีจองเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*


 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน)

วิธีการชำระเงิน

สำหรับลูกค้า

ระบุวันที่

สั่งจ่ายชื่อบัญชี

เช็คบุคคล

กทม./ต่างจังหวัด

ลงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 2559 เท่านั้น


“บริษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2 ”

แคชเชียร์เช็ค

กทม.

ลงวันที่ตั้งแต่วันนี้ – 25 พ.ค. 2559

ดร๊าฟท์

ต่างจังหวัด

ลงวันที่ตั้งแต่วันนี้ – 25 พ.ค. 2559

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

**สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้บริษัทฯ ดำเนินการแทน

 • กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
 • สำหรับ NVDR ส่งเอกสารถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่  22 พฤษภาคม 2559
  ที่อยู่ : 
  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  (XR : หุ้น BANPU)
  เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น15
  ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

*หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น*
 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

สามารถไปติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 02-618-1147  หรือ 02-618-1141-1143 คุณปิยพร  คุณฐานมาศ คุณกรกนก หรือคุณเบญจวรรณ

(NVDR จองที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร.02 009 9000)


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 02 6955056, 02 695 5037

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด

 


BANPU.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO