TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
20 Sep 2017 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน STA

 

เรียน   ท่านลูกค้า
เรื่อง    การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
STA

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน STA ดังนี้

อัตราส่วนและราคาจอง

5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 10.00 บาท  (จองได้ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ)

 

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

     1.  ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

          หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

     2.  ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

         *กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*

     3.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

         (กรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่ม 1 ฉบับ*)

     4.  Bill Payment – STA (ฉบับจริง)

     5.  สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันชื่อเดียวกับผู้จองของ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีฯ ธ.ธนชาต และ ธ.ยูโอบี เท่านั้น (กรณีจองเกินสิทธิ)

    * ในกรณีจองเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนตามบัญชีธนาคารที่ได้แนบมาใน ข้อ 5  หรือหากไม่ได้แนบมา ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน*

 

การชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า รายละเอียด
Bill Payment – STA กทม. / ต่างจังหวัด

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่  2 - 6 ตุลาคม 2560 
(ไม่สามารถชำระเงินก่อนวันที่กำหนดได้ค่ะ)

 

*สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»        กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»        ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 4 ตุลาคม 2560

»        สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2560

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR : STA)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 16.00 น.

              (NVDR วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (เฉพาะสำนักงานใหญ่)

เลขที่ 19  อาคาร 3  ชั้น 20  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 02-949 1999

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


STA_Billpayment.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO