TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
3 Oct 2017

sertraline alcohol interactions

sertraline and alcohol consumption
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน SPORT

 

เรียน   ท่านลูกค้า
เรื่อง    
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน SPORT

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน SPORT ดังนี้

อัตราส่วนและราคาจอง

1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1.00 บาท (จองตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ)

 

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

          1.   ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

                หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

          2.   ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน *** จำเป็นต้องแนบ กรณีไม่มีต้องขอ TSD ใหม่ค่ะ *** 

          3.   สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                (กรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่ม 1 ฉบับ*)

          4.   เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
เช็คบุคคล กทม./ต่างจังหวัด ลงวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

“ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ”

แคชเชียร์เช็ค กทม. ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2560
ดร๊าฟท์ ต่างจังหวัด ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2560

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ*

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

       »   กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

 »   ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 »   สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 12 ตุลาคม 2560

  ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR : SPORT)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

  **หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 16.00 น.

           (NVDR วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการเงิน

66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทร.  02-508 8055 ( คุณลัดดาวัลย์ ภู่พานิช )

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 6955000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


SPORT.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO