TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
3 Oct 2017 การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ครั้งสุดท้าย

 

เรียน   ท่านลูกค้า
เรื่อง   การใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W3   ครั้งสุดท้าย


บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W3   เป็นหุ้นสามัญ MAX ดังนี้
 

อัตราส่วนการแปลง

1 MAX-W3 : 1 MAX  @ 0.05 บาท 

   

วันพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 

     

เอกสารประกอบการแปลงสภาพ

1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ MAX-W3  พร้อมลายเซ็น
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น.
3. เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Pay in Slip 

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)

วิธีการชำระเงิน

สำหรับลูกค้า

ระบุวันที่

สั่งจ่ายชื่อบัญชี

เช็คบุคคล

กทม./ต่างจังหวัด

ลงวันที่ 4 – 16 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น”

แคชเชียร์เช็ค

กทม.

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ –  16 ตุลาคม 2560

ดร๊าฟท์

ต่างจังหวัด

ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ –  16 ตุลาคม 2560

ชำระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร

(Pay in)

กทม./ต่างจังหวัด

เริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2560

(ไม่สามารถโอนก่อนได้ค่ะ)

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลย์ สนามเป้า ประเภทกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 210-302-0604

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ**

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

»        กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

»        ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2560

»        สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม 2560

»        สำหรับลูกค้าชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Pay in) สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XE : MAX-W3)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

**หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพฯครั้งสุดท้าย วันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น.

             (NVDR วันที่ 4 – 12 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)

 

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครู ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-357-1377-9 

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02 009 9000)

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 695 5000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


MAX-W3.pdf
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO