TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
XR / Warrant / Tender
6 Oct 2017 การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NOK

 

เรียน   ท่านลูกค้า
เรื่อง  
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NOK

 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน NOK ดังนี้

อัตราส่วนและราคาจอง

1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ @ 1.50 บาท (สามารถจองเกินสิทธิได้)

 

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

     1.  ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน **เซ็นชื่อ 2 จุดค่ะ**

          หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นสมาชิกผู้ฝากเลขที่ 248

     2.  ใบรับรองการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

         *กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและสิทธิที่ได้รับที่เบอร์ 02-0099999(TSD) โดย 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น*

     3.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

         (กรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่ม 1 ฉบับ*)

     4.  เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

     5.  สำเนาหน้าแรกของบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันชื่อเดียวกับผู้จองของ ธ.กรุงศรีฯ   ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.ธนชาต ธ.ยูโอบี ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย เท่านั้น (กรณีจองเกินสิทธิ)

   * ในกรณีจองเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนตามบัญชีธนาคารที่ได้แนบมาในข้อ 5 *

 

วิธีการชำระเงิน (เฉพาะกรณีให้บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ดำเนินการแทน)
วิธีการชำระเงิน สำหรับลูกค้า ระบุวันที่ สั่งจ่ายชื่อบัญชี
เช็คบุคคล กทม./ต่างจังหวัด ลงวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

“ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ”

แคชเชียร์เช็ค กทม. ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2560
ดร๊าฟท์ ต่างจังหวัด ลงวันที่ได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2560

**ด้านหลังของเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ*

 

สำคัญ! กรณีท่านลูกค้าให้ บล.เคทีซีมิโก้ ดำเนินการแทน

       »   กรุณาส่งเอกสารตัวจริงกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมชำระเงินโดยระบุสั่งจ่ายถูกต้อง

 »   ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่าง และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 12 ตุลาคม 2560

 »   สำหรับลูกค้า  NVDR สามารถส่งเอกสาร และต้องถึงบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 12 ตุลาคม 2560

  ที่อยู่ :

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (XR : NOK)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

  **หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือเอกสารไม่สมบูรณ์ บริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น**

หมายเหตุ: ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 – 15.30 น.

             (NVDR วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น. วันเดียวเท่านั้น)

 

กรณีท่านลูกค้าไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทร.  02-680 1327, 02-680 1715  ( คุณคมคาย /  คุณสินีญา )

(NVDR จองที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  02-0099000)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทรศัพท์ : 02 6955000

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด


NOK.PDF
<< กลับ Top
ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO