TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             

บริการกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล คือ การที่บุคคล คณะบุคคล (ไม่เกินกว่า 35 ราย) หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มีความประสงค์ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ได้มอบหมายให้บริษัทผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้บริหารเงินทุนนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลาย และจะมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ และนโยบายการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนได้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้ โดยบริษัทจัดการจะเข้ามามีส่วนรวมในการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการจับจังหวะการลงทุนของตลาดตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบและข้อจำกัดการลงทุนที่ได้ตกลงสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับลูกค้า

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเงินกองทุนจะเป็นของลูกค้า อยู่ภายใต้ชื่อของลูกค้า โดยมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการบอกถึงสิทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้า เช่น กองทุนส่วนบุคคล .... โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ทั้งนี้ ภาษีที่เกิดจากการลงทุนจะเป็นไปตามฐานภาษีตามประเภทของลูกค้า ด้านบริษัทจัดการลงทุนเมื่อรับบริหารเงินลงทุนแล้ว ต้องดำเนินการแต่งตั้ง “ผู้รับฝากทรัพย์สิน” (Custodian) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนั้นด้วย

 


 

Top

กระบวนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล

บล. เคที ซีมิโก้ มีกระบวนการจัดการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ เป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ

 

Top

หัวใจหลักของการบริหารกองทุนส่วนบุคคล

บล.เคที ซีมิโก้ ยึดหลัก "SCF" เป็นหัวใจในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

 

 

Top

กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเข้มข้น

นอกเหนือจากหลัก "SCF" ที่เรายึดมั่นแล้ว เรายังให้ความสำคัญแก่กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้มข้น เพื่อให้การลงทุนทุกครั้งเป็นการลงทุนที่มั่นใจ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

Top

นโยบายการลงทุน

ปัจจุบัน บล.เคที ซีมิโก้ มีนโยบายการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล เสนอแก่ลูกค้ารวม 4 นโยบาย ดังนี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าผู้มีเงินลงทุนสูง (มากกว่า 50 ล้านบาท) บริษัทจัดการสามารถเสนอนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้

1)  นโยบายผสมแอบโซลูทรีเทิร์น (Balance Absolute Return Fund)

สินทรัพย์ที่ลงทุน
(Investment Asset)
เน้นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Asset Allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน (Diversified Risks) โดยเป็นการลงทุนผสมระหว่างตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอื่นๆตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้สามารถลงทุนได้ โดยใช้การจัดสรรสินทรัพย์เชิงนโยบาย (Strategic Asset Allocation: SAA) และการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Tactical Asset Allocation: สําหรับเงินทุนส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนี้กึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง**
(Expected Return)

5% ต่อปี (อัตราผลตอบแทนคาดหวังถัวเฉลี่ยต่อปีสำหรับการลงทุนระยะยาว 3 ปีขึ้นไป)

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level)

ปานกลางถึงสูง (ระดับ 5: กองทุนผสม)

มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ
(Minimum Investment)

10 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม
(Fee & Expense)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) 1.0% (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.0% ต่อปี (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.025% ต่อปี


**อัตราผลตอบแทนคาดหวังไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน การลงทุนมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจประสบผลขาดทุนได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตามที่ระบุในสัญญาว่าจ้างบริหารกองทุนส่วนบุคคลอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนการตัดสินใจจัดตั้งกองทุน
 


2)  นโยบายหุ้นคุณค่าปันผล (Value Dividend Equity)

สินทรัพย์ที่ลงทุน
(Investment Asset)

เน้นการลงทุนในหุ้นไทยทีมีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน (Value Stock) และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง (High Dividend Yield) โดยเน้นกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) เป็นหลัก และใช้กลยุทธ์การจับจังหวะตลาด (Market Timing) เป้นส่วนเพิ่มในการบริหารจัดการกองทุน สําหรับเงินทุนส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนี้กึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

สัดส่วนการลงทุนในหุ้น

0 – 100%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง**
(Expected Return)

สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นไทย (ด้ชนีวัดผลการดำเนินงาน SET HD Index)

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level)

สูง (ระดับ 6: กองทุนตราสารทุน)

มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ
(Minimum Investment)

10 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม
(Fee & Expense)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) 1.0% (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.5% ต่อปี (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.025% ต่อปี

**อัตราผลตอบแทนคาดหวังไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน การลงทุนมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจประสบผลขาดทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตามที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารกองทุนส่วนบุคคลอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนการตัดสินใจจัดตั้งกองทุน

 


3)  นโยบายหุ้นผสม (Blended Equity Fund)

สินทรัพย์ที่ลงทุน
(Investment Asset)

เน้นการลงทุนในหุ้นไทย ทั้งการลงทุนในหุ้นทีมีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน (Value Stock) และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสุง (High Dividend Yield) และหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง (Growth Stock) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid to Small Caps)  โดยเน้นกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) และใช้กลยุทธ์การจับจังหวะตลาด (Market Timing) เป้นส่วนเพิ่มในการบริหารจัดการกองทุน สําหรับเงินทุนส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนี้กึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

สัดส่วนการลงทุนในหุ้น

0 – 100%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง**
(Expected Return)

สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นไทย (ด้ชนีวัดผลการดำเนินงาน SET Index)

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level)

สูง (ระดับ 6: กองทุนตราสารทุน)

มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ
(Minimum Investment)

10 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม
(Fee & Expense)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) 1.0% (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.5% ต่อปี (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.025% ต่อปี

**อัตราผลตอบแทนคาดหวังไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน การลงทุนมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจประสบผลขาดทุนได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตามที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารกองทุนส่วนบุคคลอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนการตัดสินใจจัดตั้งกองทุน
4)  นโยบายหุ้นเติบโต (Growth Equity Fund)

สินทรัพย์ที่ลงทุน
(Investment Asset)

เน้นการลงทุนในหุ้นไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง (Growth Stock) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid to Small Caps) โดยเน้นกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) เป็นหลัก และใช้กลยุทธ์การจับจังหวะตลาด (Market Timing) เป้นส่วนเพิ่มในการบริหารจัดการกองทุน สําหรับเงินทุนส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนี้กึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

สัดส่วนการลงทุนในหุ้น

0 – 100%

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง**
(Expected Return)

สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นไทย (ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน SET index)

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level)

สูง (ระดับ 6: กองทุนตราสารทุน)

มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ
(Minimum Investment)

10 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม
(Fee & Expense)
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) 1.0% (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.5% ต่อปี (หรือแล้วแต่ตกลง)
 • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.025% ต่อปี


**อัตราผลตอบแทนคาดหวังไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน การลงทุนมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจประสบผลขาดทุนได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตามที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารกองทุนส่วนบุคคลอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนการตัดสินใจจัดตั้งกองทุน 

Top

เหตุผล 7 ข้อที่ควรเลือกกองทุนส่วนบุคคลของเรา

 1. ผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งทั้งฐานเงินทุนและประสบการณ์ทำธุรกิจ
 2. ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ มากด้วยประสบการณ์และรางวัลแห่งความสำเร็จ
 3. ระบบจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ บลจ.ชั้นนำต่างๆของประเทศ
 4. มีเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนที่หลากหลาย ทันต่อทุกสถานการณ์
 5. คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเข้มข้นและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อการลงทุนที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
 6. ทีมงานจัดการกองทุนมืออาชีพ และผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์
 7. สิทธิพิเศษระดับพรีเมี่ยม เฉพาะลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลของ เคที ซีมิโก้ เท่านั้น

Top

ติดต่อเรา


สุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์

ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล
โทร  : 02 695 5792
อีเมล์ :  SurashateS@ktzmico.com


นฤมล ลิขิตดำรงชัย
ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล
โทร   : 02 695 5827
อีเมล์ :  Narumonl@ktzmico.com


Top