TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
ฝ่ายตราสารอนุพันธ์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ มีลักษณะเป็นสัญญา หรือข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าในราคา ปริมาณ และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยมีการส่งมอบสินค้ากันในอนาคต และมูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ตกลงซื้อขาย

Top

ลักษณะเฉพาะของตราสารอนุพันธ์

 1. ตราสารอนุพันธ์ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มูลค่าจะอ้างอิงกับราคาของสินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่
 2. ตราสารอนุพันธ์มีอายุจำกัด ไม่เหมือนกับหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฏหมายในหุ้นของตนตราบเท่าที่บริษัทผู้ออกหุ้นนั้นยังคงอยู่
 3. ตราสารอนุพันธ์เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในขณะที่การลงทุนในหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นสามารถถือหุ้นได้นานตามความต้องการ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรมาบังคับว่าจะต้องขายหุ้นออกไป
 4. ตราสารอนุพันธ์มี Leverage นั่นก็คือ ใช้เงินลงทุนน้อย แต่ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ในอัตราที่สูง ทั้งในด้านบวก (กำไร) และด้านลบ (ขาดทุน)

Top

ซื้อขายอะไรในอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์มีหลายประเภท แต่ที่มีซื้อขายใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) และสัญญาออปชั่น (Options)

 • Futures หมายถึง สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาต้องซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งในอนาคต ตามจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อผูกพันนี้จะอยู่ไปจนครบอายุหรือจนกว่าจะมีการหักล้างสัญญาเกิดขึ้น
 • Options หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายซื้อหรือขายสิทธิ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ได้สิทธินี้จะใช้สิทธิก็ได้

Top

การปรับมูลค่าตามราคาตลาด การวางหลักประกันและค่าธรรมเนียม

การปรับฐานะประจำวัน โดยทำการคำนวณมูลค่าตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและออปชั่น รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อทำการปรับมูลค่าหลักประกัน ของลูกค้าทั่วไปอย่างน้อยทุกสิ้นวันทำการ

สำหรับกระบวนการก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาล่วงหน้า บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ของลูกค้าทั่วไปว่ามีเพียงพอในการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระหว่างที่คำสั่งอยู่ในกระบวนการจับคู่อยู่นั้น หากปรากฎว่าหลักประกันของลูกค้าทั่วไปมีมูลค่าลดลงบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 1. หากคำสั่งไม่สามารถจับคู่ได้ เมื่อสิ้นวันให้ยกเลิกคำสั่งนั้น
 2. หากคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ได้ และเมื่อทำการ Mark to Market แล้วพบว่าหลักประกันของลูกค้าที่นำมาวางต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MM) ให้ดำเนินการตามกระบวนการ Call Margin

หมายเหตุ :

Top

รู้จักสินค้าอนุพันธ์

Top

การระงับหยุดการซื้อขายชั่วคราว (Circuit Breaker)


แนวทางปฏิบัติของการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากราคาซื้อขายมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ดังนี้

 1. ราคาซื้อขายที่ใช้ในการพิจารณาหยุดการซื้อขาย จะพิจารณาจากราคาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนที่ครบกำหนดอายุของสัญญา
  ที่ใกล้ที่สุด (Nearest Contract Month Series)

  ทั้งนี้ ในช่วง 10 วันทำการก่อนหน้านับจากวันสุดท้าย (Last Trading Day) ของ Nearest Contract Month Series ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณาจากราคาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เดือนที่อยู่ถัดจากสัญญาดังกล่าว (2nd Contract Month Series) และจะเริ่มจาก Night Session ของวันทำการก่อนหน้าช่วงเวลาดังกล่าวในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  เปิดให้ซื้อขายในช่วงกลางคืน

 2. ระยะเวลาหยุดการซื้อขาย ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นระยะเวลา 30 นาที ซึ่งรวมถึงช่วง Pre-open 10 นาทีก่อนเปิดการซื้อขาย

 3. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกัน ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณาหยุดการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกัน
  ทั้งหมดในกรณีที่ราคาซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับ Daily Price Limit ดังนี้

สินค้าอ้างอิง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกัน

ระดับของการระงับการซื้อขาย
SET50

SET50 Index Futures
SET50 Index Options

±30% ของราคาที่ใช้ชำระราคา
ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
Single Stock

หุ้นสามัญจดทะเบียน
ตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ

±30% ของราคาที่ใช้ชำระราคา
ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
Gold

10 Baht Gold Futures
50 Baht Gold Futures
Gold-D Futures
Gold Online Futures

±10% และ 20% จากราคาที่ใช้
ชำระราคาประจำวันของวันทำการ
ก่อนหน้าตามลำดับ
BIBOR 3M BIBOR Futures ±1.25% และ 2.50% จากราคาที่ใช้
ชำระราคาประจำวันของวันทำการ
ก่อนหน้าตามลำดับ
Government
Bond
5Y Government
Bond Futures
±2.50% และ 5% จากราคาที่ใช้
ชำระราคาประจำวันของวันทำการ
ก่อนหน้าตามลำดับ
Currency USD Futures ±2 % และ 4% ของจากราคาที่ใช้
ชำระราคาประจำวันของวันทำการ
ก่อนหน้าตามลำดับ
Sector

Bank Index Futures

ICT Index Futures

Food Index Futures

ENERG Index Futures

COMM Index Futures

±30% ของราคาที่ใช้
ชำระราคาประจำวันของ
วันทำการก่อนหน้า
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3

Rubber Futures และ
RSS3D Futures

±5% และ 10% จากราคา
ที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
ของวันทำการก่อนหน้าตามลำดับ

Top

การส่งคำสั่งซื้อขาย

ตลาดอนุพันธ์จะเก็บคำสั่งซื้อขายไว้ตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่งซื้อขายจนถึงสิ้นวันทำการ และจัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price and the Time Priority) ผู้ซื้อที่ราคาแพงที่สุดได้คิวก่อน และผู้ขายราคาต่ำสุดได้คิวก่อน หากราคาเท่ากัน ผู้มาก่อนได้คิวก่อน

ประเภทการส่งคำสั่ง Order Type และ Validity

Status ความหมาย

Special Market Order

(MP)
 • จับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตามลำดับ
  ราคาเสนอซื้อขายที่ดีที่สุดที่อยู่ในคิว
 • หากจับคู่ซื้อขายไม่หมด ระบบจะส่งคำสั่งให้โดย
  อัตโนมัติที่ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าหรือราคา
  เสนอขายที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย 1 ช่วงราคาซื้อขาย

Special Market Order

(MP-MKT)
 • จับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตามลำดับ
  ราคาเสนอซื้อขายที่ดีที่สุดที่อยู่ในคิว
 • หากจับคู่การซื้อขายไม่หมด ระบบจะทำการยกเลิกในส่วนที่เหลือ

Market to Limit Order

(MP-MTL)
 • จับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามที่ราคาเสนอซื้อขายที่ดีที่สุด
 • หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคำสั่งโดยอัตโนมัติที่ราคาซื้อขายสุดท้าย
Validity : Day การส่งคำสั่งแบบปกติ
Validity : Date เป็นคำสั่งซื้อขายที่มีผลในระบบตามวันที่กำหนด หรือจนกว่าจะถูกยกเลิก
Validity: Auto-M
 • ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายในช่วง Pre-open เท่านั้น
 • เมื่อตลาดเปิด จะจับคู่ที่ราคาเปิดโดยส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิกทั้งหมด
Validity : IOC Immediate หรือ Cancel คำสั่งซื้อขายที่ต้องการซื้อ
หรือขาย ตามราคาที่กำหนด ไว้ในขณะนั้นโดยทันที
หากซื้อหรือขายได้ไม่หมด ทั้งจำนวนที่ต้องการ
ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก
Validity : FOK Fill or Kill คำสั่งซื้อขายที่ต้องการซื้อหรือขายในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวนที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ ซื้อขายเลยและ จะยกเลิกคำสั่ง นั้นทั้งหมด
Validity : Good till Time เป็นคำสั่งซื้อขายที่มีผลในระบบตามวันและเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าจะถูกยกเลิก
Validity : Good till Session เป็นคำสั่งซื้อขายที่มีผลในระบบจนถึงเวลาเริ่มต้นของช่วงเวลาซื้อขายที่ระบุ หรือ จนกว่าจะถูกยกเลิก
Validity : Good till Next Auction เป็นคำสั่งซื้อขายที่มีผลในระบบจนถึงเวลาเริ่มต้นของช่วง Pre-open ถัดจากช่วงเวลาที่เสนอซื้อขาย หรือจนกว่าจะถูกยกเลิก
Validity : Good till Cancel เป็นคำสั่งซื้อขายที่มีผลในระบบจนกว่าสิ้นสุดช่วงเวลาซื้อ
ขาย ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือจนกว่าจะถูกยกเลิก


เกณฑ์การส่งคำสั่งซื้อขาย


1. จำนวนเสนอซื้อขายสูงสุด


สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายสูงสุด
Sector Futures
50 Baht Gold Futures
10 BahtGold Futures
Gold-D Futures
Gold Online Futures
RSS3 Futures
RSS3D Futures
5 Year Government Bond Futures และ
3M BIBOR Futures

ไม่เกินกว่า 100 สัญญา
SET50 Index Futures
SET50 Index Options
Single Stock Futures และ
Baht/USD Futures

ไม่เกินกว่า 500 สัญญา

*** จำนวนการซื้อขายขั้นต่ำสำหรับรายการ Iceberg Order ในแต่ละครั้ง (Shown Quantity) อย่างน้อย 10 สัญญา


2. ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อขายสูงสุดสำหรับ Combination Order

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อ
หรือ เสนอขายสูงสุดที่กำหนด
SET50 Index Futures
ไม่เกิน ±10 จุด
Sector Futures
 
 • ENERG Index Futures และ COMM Index Futures
ไม่เกิน ±400 จุด
 • Food Index Futures
ไม่เกิน ±200 จุด
 • Bank Index Futures และ ICT Index Futures
ไม่เกิน ±10 จุด
Single Stock Futures
ไม่เกิน ±10 บาท
50 Baht Gold Futures
10 Baht Gold Futures

ไม่เกิน ±200 บาท
Gold-D Futures
ไม่เกิน ±30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
Gold Online Futures
ไม่เกิน ±30 บาท
5 Year Government Bond Futures
และ 3M BIBOR Futures
ไม่เกิน ±1.5
Baht/USD Futures
ไม่เกิน ±3 บาท


3. ระดับราคาเสนอซื้อขายที่จะมีการแจ้งเตือนก่อนทำการเสนอซื้อเสนอขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราที่กำหนด
SET50 Index Futures
Sector Futures
Single Stock Futures
50 Baht Gold Futures
10 Baht Gold Futures
Gold-D Futures
Gold Online Futures

ร้อยละ ±5 ของราคาซื้อขายล่าสุด
(Last Execution Price)

SET50 Index Options ร้อยละ ±5 ของราคาปิดของดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้า
RSS3 Futures และ RSS3D Futures ร้อยละ ±1.5 ของราคาซื้อขายล่าสุด
(Last Execution Price)

5 Year Government Bond Futures

ร้อยละ ±1 ของราคาซื้อขายล่าสุด
(Last Execution Price)
3M BIBOR Futures
และ Baht/USD Futures
ร้อยละ ±0.5 ของราคาซื้อขายล่าสุด
(Last Execution Price)


4. เกณฑ์การเสนอซื้อขายที่ ไม่อนุญาต ให้ส่งคำสั่งในแต่ละช่วงเวลา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ช่วง Pre-open ช่วง Morning / Afternoon / Night Session

SET50 Index Futures
Sector Futures
Single Stock Futures
50 Baht Gold Futures
10 Baht Gold Futures
Gold-D Futures
Gold Online Futures
RSS3 Futures*
RSS3D Futures*
5 Year Government Bond Futures
3M BIBOR Futures
Baht/USD Futures และ

SET50 Index Options*
 • ประเภท Combination Order, Special Market Order และ Market to Limit Order

 • การเสนอซื้อขายที่มีเงื่อนไขเป็น Good till Next Auction

 • ประเภท Market Order ที่มีเงื่อนไขเป็น Day, Good till Date, Good till Cancel, Good till Time, Good till Session หรือ Good till Next Auction

ประเภท Market Order ที่มีเงื่อนไขเป็น Day, Good till Date, Good till Cancel, Good till Time, Good till Session หรือ Good till Next Auction


หมายเหตุ :

 • RSS3 Futures, RSS3D Futures และ SET50 Index Options ไม่อนุญาติให้บันทึกการเสนอซื้อขายประเภท Combination Order ในทุกช่วงเวลาซื้อขาย
 • Gold-D และ Gold Online ไม่มี combination order เนื่องจากแต่ละช่วงมี Series เดียวเกณฑ์การส่งคำสั่งอื่นๆ

 • หากเป็นการเสนอซื้อขายประเภท Market Order ในช่วง Morning Session และ Afternoon Session จะกระทำได้เมื่อราคาเสนอซื้อสูงสุดหรือราคาเสนอขายต่ำสุดในตลาดอนุพันธ์ในขณะนั้น เป็นราคาที่เปลี่ยนแปลงจากราคาซื้อขายล่าสุด (Last Execution Price) ไม่เกิน ± 5% ของราคาซื้อขายดังกล่าว
 • ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันทำการนั้น ให้ตรวจสอบการเสนอซื้อขายข้างต้นเทียบกับราคาต่อไปนี้ตามลำดับ
  • ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
  • ราคาอ้างอิงที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด
 • การส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade คลิกที่นี่ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61)

Top

การโอนเงินเข้าบัญชี

นำฝากเงินหลักประกันเข้าบัญชีบริษัทฯ ตามรายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อบัญชี :: " บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อลูกค้า "
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธ.กรุงไทย
สำนักนานาเหนือ
กระแสรายวัน
000-6-13245-6
ธ.ไทยพาณิชย์
ถนนวิทยุ
กระแสรายวัน
049-3-12955-2
ธ.กสิกรไทย
สำนักสีลม
ออมทรัพย์
789-2-10150-1
ธ.กรุงเทพ
สำนักงานใหญ่สีลม
ออมทรัพย์
101-8-46587-0
ธ.ทหารไทย
สีลม ซอย7
ออมทรัพย์
004-2-22088-9
ธ.กรุงศรีอยุธยา
เซ็นทรัลเวิลดิ์
ออมทรัพย์
511-1-04563-7
ธ.ธนชาติ
สำนักต้นสน
ออมทรัพย์
001-2-12115-1
ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรุงเทพ
ออมทรัพย์
20-2019294-1

เมื่อโอนเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำรายการแจ้งการโอนเงินฝาก ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทโดยกดไปที่ แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินฝาก

หลังจากได้รับแจ้งฝากเงินของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคาร หลังจากได้รับการยืนยันจากธนาคาร บริษัทจะทำการปรับวงเงินการซื้อขาย (Buy Limit) ต่อไป ตามรอบเวลา ดังนี้

เวลาที่ได้รับแจ้ง เวลาปรับวงเงิน
แจ้งก่อน 12.00 น. ไม่เกิน 14.30 น. (ภายในวันที่แจ้ง)
หลัง 12.00 น. ถึง 16.30 น. ไม่เกิน 9.30 น. (ภายในวันทำการรุ่งขึ้น)


หากยอดเงินฝากไม่ปรากฎในวงเงินสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buying Limit) ของท่านตามรอบเวลาการปรับวงเงิน กรุณาติดต่อ คุณภัทรพร เจตนาเจริญชัย โทรศัพท์ (66) 0-2695-5501 หรือ 0-2695-5460 หรืออีเมล์  Derivativescenter@ktzmico.com

การถอนเงินหลักประกัน

กดที่นี่ เพื่อพิมพ์ใบคำขอถอนเงินหลักประกัน และส่งแฟกซ์ มาที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
หมายเลข 0-2631-1704

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติถอนเงิน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องต้องให้ทราบล่วงหน้า

 

Top

อัตราดอกเบี้ย

เงินหลักประกันคงเหลือ
(ประเภทบัญชี)
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
บุคคลธรรมดา 0.90 %
นิติบุคคล 0.50 %

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยข้างต้น ตามความจำเป็นหรือตามที่ธนาคารพาณิชย์ไทยประกาศเปลี่ยนแปลง
 • บริษัทฯ จะปรับดอกเบี้ยเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง ในทุกวันที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม และทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม กรณีที่วันกำหนดจ่ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ บริษัทฯ จะดำเนินการโอน ดอกเบี้ยให้ท่านในวันทำการถัดไปแทน

Top

การซื้อขายภาคกลางคืน

หัวข้อ รายละเอียด
สินค้า 1. 10 บาท Gold Futures
2. 50 บาท Gold Futures
3. Gold-D Futures
4. Gold Online Futures
ช่องทางการส่งคำสั่ง ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองทาง Internet ที่ www.ktzmico.com

*ไม่มีเจ้าหน้าที่การตลาดรับคำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว*
เวลาซื้อขาย Night Session Pre-open Night Session     18.45 – 19.00 น.

Night Session Trade         19.00 – 23.55 น.
ระบบส่งคำสั่ง กรณีลูกค้ามีการส่งคำสั่งไว้ตั้งแต่ ภาคเช้า / ภาคบ่าย แล้วยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่ไปจนถึงช่วง Night Session และจะทำการยกเลิกเมื่อ Night Session สิ้นสุดลง
การชำระราคา Morning Session     วันที่ T
Afternoon Session   วันที่ T
Night Session         วันที่ T+1
บริการฝาก/ถอนเงิน ไม่มีบริการฝาก/ถอนเงินในช่วง Night Session
การช่วยเหลืออื่นๆ หากลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบซื้อขายขัดข้อง ให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เพื่อทำการประสานงานต่อไป

Top

ความรู้เพิ่มเติม

Top

ข้อมูลสินค้าอ้างอิงต่างๆ

Top

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Derivatives Center
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: (66) 0 2695 5558
โทรสาร: (66) 0 2695 5599
อีเมล์ : derivativescenter@ktzmico.com

Top

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO