TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
กลุ่มการลงทุนสถาบัน

ฝ่ายการลงทุนสถาบันของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วโลก ลูกค้าเหล่านี้ได้แก่สถาบันการลงทุนใหญ่ๆ ที่มีเครือข่ายทั่วโลก นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนต่างๆ เป็นต้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในการให้บริการแก่นักลงทุนด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ บริษัทฯ เป็นรายแรกในกลุ่มบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในประเทศ ที่ให้บริการลูกค้าด้วยระบบ DMA (Direct Market Access) โดยผ่าน GL Trade และสนับสนุนระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมด้วยระบบ OASIS Global

ความเป็นอิสระ

บริษัทฯ เป็นบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย (อ้างอิงจาก Financial Asia Magazine) โดยไม่มีการร่วมทุนจากบริษัทต่างชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

Top

การเก็บรักษาเป็นความลับ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานอันยาวนานในการให้บริการ ฝ่ายการลงทุนสถาบันของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ด้วยจริยธรรมในการทำงานและการเก็บรักษาความลับของลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ทำงานของฝ่ายการลงทุนสถาบันของบริษัทฯ เป็นเอกเทศ ซึ่งแยกออกจากฝ่ายอื่นๆ

Top

การส่งคำสั่งซื้อขายที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าสถาบันที่เป็นบริษัทข้ามชาติ ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยฝ่ายการลงทุนของสถาบันของบริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี กอปรกับการให้บริการลูกค้าภายใต้มาตรฐาน DMA ผ่าน GL Trade

Top

ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทฯทุกคน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน ประกอบด้วยทีมงานที่เป็นชาวต่างประเทศ และชาวไทยที่พูดได้สองภาษาขั้นต่ำ

Top

ข้อแสนอแนะเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าทุกรายจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทย และความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกเมื่อที่มีโอกาส บริษัทฯ มีเป้าหมายในการให้ลูกค้าได้รับข่าวสารที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการของตลาด การแนะนำหุ้นที่มีคุณภาพและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงข่าวสารของบริษัทจดทะเบียน และสภาวะการณ์เศรษฐกิจ ผ่านทางอีเมล์เป็นประจำทุกวัน

Top

การเปิดบัญชี

เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขอเปิดบัญชีมีดังนี้

 • คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (สถาบัน)
 • สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
 • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรตัวอย่างลายเซ็น ใบละ 2 ลายเซ็น
แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังต่อไปนี้ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 • สำเนา Certificate of Incorporation
 • สำเนา Memorandum and Articles of Association 
 • สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • สำเนาตัวอย่างลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 • สำเนางบการเงิน (ตรวจสอบ) ของปีปัจจุบัน

เอกสารทั้งหมดข้างต้นต้องประทับตราบริษัทและมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม หากลูกค้าต้องการเอกสารด้านล่างดังต่อไปนี้

 • Share Certificate Deposit
 • Share Certificate Withdrawal
 • ขอแปลงสัญชาติปรับสถานะหุ้น : จาก Local เป็น Foreign / จาก Foreign เป็น Local / จาก NVDR เป็น Foreign
 • อื่นๆ  ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ร้องขอ

To

ระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์

หลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีตามที่ระบุไว้ในกลุ่มการลงทุนสถาบันจะชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ วิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์  

Top

ค่านายหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับอนุญาต บริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ตามประกาศที่ กต.(ว) 8/2545 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งกำหนดให้เรียกเก็บจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2545 เป็นต้นไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการซื้อขายปกติ และอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.20 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ของค่าธรรมเนียม 

Top

รายการบัญชี

บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายการบัญชีให้แก่ลูกค้าที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นประจำทุกๆ เดือน และทุกๆ 6 เดือน (30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.) ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

Top

สิทธิประโยชน์

ในการรักษาสิทธิประโยชน์

 • "สิทธิในเงินปันผล" (Dividend)
 • "สิทธิในการลงมติในที่ประชุม" (Right of Voting )
 • "สิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับ"  (Other Rights)

นักลงทุนพึงระวังระเบียบปฏิบัติต่อไปนี้

นักลงทุนชาวต่างประเทศสามารถถือครองหลักทรัพย์ได้ไม่เกินสัดส่วน 49% ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งกำหนดสัดส่วนสำหรับชาวต่างประเทศ ไว้ไม่เกิน 25% เท่านั้น

เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ถูกต้องตาม สัญชาติและสัดส่วน ดังนั้นชาวต่างประเทศควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ (Foreign) ในขณะที่ ชาวไทยควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานหลัก (Local)  อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุนชาวต่างประเทศที่ถือครองหลักทรัพย์ในกระดานหลัก บริษัทขอแนะนำให้ถือครองหุ้น NVDR ซึ่งเป็นตราสารชนิดหนึ่งที่สามารถรองรับสิทธิประโยชน์ด้านเงินปันผลและ Right Issues ยกเว้นสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ของบริษัท  ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ NVDR ได้ในหน้าแรกของ Website ของเราที่ " New Feature-NVDR "

กรณีที่หลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ (Foreign) ขาดสภาพคล่องสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศ บริษัทขอ แนะนำให้ท่านตรวจสอบสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ก่อน หากพบว่ายังมีสัดส่วนเพียงพอท่านสามารถ ลงทุนผ่านกระดานหลัก (Local) จากนั้นแจ้งความจำนงไปยังบริษัทเพื่อขอแปลงสัญชาติหลักทรัพย์และรับสิทธิประโยชน์ต่อไป

ในทางตรงกันข้าม หากท่านต้องการขายหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ (Foreign) ในกระดานหลัก (Local) ท่านเพียงดำเนินการโอนหลักทรัพย์จากกระดานต่างประเทศ (Foreign) มาเป็นหลักทรัพย์ในกระดานหลัก (Local) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำให้ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ได้แจ้งความประสงค์ ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าวในอัตรา 50.00 บาทต่อรายหลักทรัพย์  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านเพื่อขอทราบรายละเอียดและวิธีการโอนหลักทรัพย์

เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บริษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากหลักทรัพย์ จะแจ้งรายชื่อของลูกค้า ผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ไปยัง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD) เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

Top

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

คำจำกัดความ

NVDR หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) โดยมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List)

ผลประโยชน์จากการลงทุนใน NVDR

 ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างประเทศ  และข้อจำกัดในการลงทุนสำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น เงินปันผล  Right Issue และ วอร์แรนท์  เสมือนการลงทุนในหลักทรัพย์ ยกเว้นสิทธิการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท

การซื้อขาย NVDR

นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์หรือส่งคำสั่ง ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ได้ เพียงระบุ "NVDR" ในช่อง Trustee ID เมื่อท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

ราคาซื้อขาย NVDR จะเป็นราคาเดียวกับหลักทรัพย์ในกระดานหลัก (Local Board) รวมถึงรายการซื้อขาย NVDR ก็จะเกิดขึ้นในกระดานหลักด้วยเช่นกัน

ข้อพึงระวัง

หากมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นตรงตามชื่อบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทฯ แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นนักลงทุนจะต้องถือครองหุ้นให้ถูกต้องตรงตามสัญชาติ ก่อนวันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิ XD (X Dividend) หรือ XR (X Right) กล่าวคือ นักลงทุนต่างชาติจะต้องถือหุ้นในกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) หรือ NVDR เท่านั้น ขณะที่นักลงทุนชาวไทยจะต้องถือหุ้นในกระดานหลัก (Local board)

นักลงทุนชาวต่างประเทศที่ต้องการสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท ต้องถือหุ้นในกระดานต่างประเทศเท่านั้น

การขายหลักทรัพย์จะต้องทำในกระดานที่ตรงตามหลักทรัพย์ที่ท่านถือครองเท่านั้น คือ

ประเภทหลักทรัพย์ กระดาน
หุ้น F (Foreign)   ขายในกระดานต่างประเทศ (Foreign Board)
หุ้น L (Local) ขายในกระดานหลัก (Local Board)
หุ้น NVDRs ขายในกระดานหลัก (Local Board)

Top

ติดต่อ

 1. ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
  • คุณทินตระการ พิทักษ์สังฆ์
   โทรศัพท์: (662) 695-5965-6
   อีเมล์: tintrakarnp@ktzmico.com

 2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในการเปิดบัญชี

  แผนกลูกค้าสัมพันธ์
  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287
  ถ. สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

 3. รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

  คุณณัฎฐินี สุกวรรณวิทย์
  โทรศัพท์: (662) 695-5031
  โทรสาร: (662) 631-1704
  อีเมล์: Operationonline@ktzmico.com

Top

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO