TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
วาณิชธนกิจ

บริษัทฯ ให้บริการทางด้านการเงินและให้คำปรึกษาที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ บริการของเรา รวมถึงการให้คำแนะนำในการควบรวมกิจการม, การปรับโครงสร้างทางการเงิน, การหาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้ และการเพิ่มทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาประเภทธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ กอร์ปกับการมีผู้บริการที่มีวิสัยทัศน์ทำให้บริษัทฯเข้าถึงกลุ่มบริษัทชั้นนำเกือบทั้งหมดในประเทศ

บริการด้านวาณิชธนกิจ

เราให้บริการวาณิชธนกิจครบวงจร ดังนี้

 • การออกตราสารทุน ได้แก่ การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) การเสนอขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การออกตราสารหนี้และตราสารกึ่งหนี้-กึ่งทุน การออกหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกหุ้นกู้พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) และ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
 • การควบและรวมกิจการ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการให้คำแนะนำในการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) การลงทุนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) การขายเงินลงทุนในกิจการ (Divestment) การครอบงำกิจการ (Takeover) และ การหาพันธมิตรร่วมลงทุน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ Oaklins ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์อย่างสูงระดับโลกในงานด้านการควบรวมกิจการ ซึ่งมีที่ปรึกษากว่า 700 ท่านและมีทีมงานใน 40 ประเทศทั่วโลก โดยทาง Oaklins ได้ให้บริการแก่ลูกค้าและมีส่วนร่วมในการเข้าทำรายการต่างๆ มากกว่า1,500 รายการตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา www.oaklins.com
 • การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาในการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ การเจรจาหาข้อตกลงกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นๆ
 • ตราสารหนี้ ได้แก่ การออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน การระดมเงินกู้จากต่างประเทศ (Offshore Loans) และ การร่วมปล่อยกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ (Syndicated Loans)
 • การให้คำปรึกษาอื่นๆ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ การให้ความเห็นในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

Top

จุดแข็งของเรา ความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

บริษัทฯมีการพัฒนาทักษะ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องจนมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • กลุ่มธุรกิจธนาคาร บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์
 • กลุ่มธุรกิจประกันภัย
 • กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • กลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
 • กลุ่มธุรกิจการพิมพ์
 • กลุ่มธุรกิจอาหาร,เครื่องดื่ม

จากประสบการณ์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าและมีส่วนร่วมในการเข้าทำรายการต่างๆ มากกว่า 80 รายการ โดยมีมูลค่าของธุรกรรมมากกว่า 49 พันล้านบาท หรือ เทียบเท่ากับ 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา

Top

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเป็นหนึ่งในสี่สิบบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ และ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จาก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Top

เป็นผู้ริเริ่มและนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

ทีมงานด้านวาณิชธนกิจของบริษัทเป็นผู้ริเริ่มและนำเสนอบริการด้านวาณิชธนกิจต่างๆ ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก อาทิเช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) การทำคำเสนอซื้อกิจการ (Public Tender Offer) การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพก่อนการเสนอขายต่อประชาชน (Pre-IPO Convertible) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด (Call Warrants) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมเงินปันผลพิเศษ (Rights Issue with Concurrent Special Dividends) การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทโดยมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนที่ออกของบริษัท และ การลดทุนควบคู่กับการออกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

Top

มีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด

Top

ความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าในประเทศ

บริษัทมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้บริหารและกลุ่มครอบครัวนักธุรกิจของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย โดยบริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าในธุรกิจอื่นๆ อย่างมากมาย อาทิเช่น กลุ่มบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยสินมั่นคง จำกัด (มหาชน) บริษัทเทเลคอม เอเชีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ป.ต.ท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

Top

ประสบการณ์ในระดับนานาชาติ

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการขยายขอบข่ายการให้บริการไปยังต่าง ประเทศ และให้บริการที่ปรึกษาการเงินในระดับนานาชาติแก่บริษัทชั้นนำระดับโลก กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ AXA Insurance, National Mutual, Newscorp, Capital Z, South China Moring Post, Prudential Insurance of the U.K., Guardian Insurance, APC Group, NRMA Insurance Limited, HIH Winterthur International Holding Ltd., QBE Insurance, Asia Pacific Wire & Cable Corporation Ltd., the Grande Group Limited และ the Koos Group.

ติดต่อสอบถามได้ที่:

กำพล  ทรวงบูรณกุล
Executive Vice President
Investment Banking
โทร: 02 695 5156

Top

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO