TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
การค้าหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อินเตอร์เน็ต

 1. ลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์ใบสมัครฯผ่านระบบออนไลน์แล้วส่งมายังบริษัทฯ ได้ โปรด กดที่นี่ เพื่อพิมพ์เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หากไม่สะดวกท่านสามารถติดต่อขอเอกสารเปิดบัญชีได้ที่ศูนย์เคที ซีมิโก้ออนไลน์ onlinebroking@ktzmico.com หรือ โทร. (66) 0-2695-5559
 2. บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียดเลขที่บัญชี ( Login Name ) และรหัสผ่าน ( Password ) ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขการเปิดบัญชีฯ
 3. กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน ( Password ) ทันทีเมื่อได้รับการแจ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้และนำรหัสผ่านของท่านไปใช้ โดยท่านสามารถทำได้ ดังนี้
  • Login เข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ (ใส่ เลขที่บัญชี (xxxxxxi)และ password ที่ได้แจ้งลูกค้าทางไปรษณีย์)
  • เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยอัตโนมัติ
 4. เมื่อได้รับแจ้งเลขที่บัญชีข้างต้นแล้ว ท่านจะเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีออนไลน์ได้หลังจากที่ท่านโอนเงินล่วงหน้า (Up-front Deposit) มายังบัญชีของบริษัทฯ โปรด กดที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดวิธีการโอนเงินมายังบริษัทฯ
 5. อำนาจการซื้อของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับยอดเงินคงเหลือ ( Cash Balance ) ในบัญชีออนไลน์ ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการโอนเงินล่วงหน้า (Up-front Deposit) ไว้

Top

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1. บัญชีวางเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance Basis)

ภายใต้บัญชีเงินสดประเภทนี้ ท่านจะสามารถส่งคำสั่งผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากโอนเงินฝากล่วงหน้ามาที่บริษัทฯแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯมิได้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการโอนไว้แต่อย่างใด ท่านสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามยอดเงินฝากหรือเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน

ทันทีที่ท่านส่งคำสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ระบบจะลดวงเงินการซื้อขายเท่ากับมูลค่าของคำสั่งนั้นๆ หากคำสั่งซื้อนั้นไม่ได้รับการยืนยัน (จนกระทั่งตลาดฯปิดทำการ) หรือคำสั่งถูกยกเลิก วงเงินการซื้อขายของท่านจะถูกปรับมาเท่าเดิมสำหรับคำสั่งขายนั้น ระบบจะเพิ่มวงเงินการซื้อขายหลังจากคำสั่งขายได้รับการยืนยันเท่านั้น

ระบบการรับ/ชำระราคา
ปัจจุบันการชำระค่าซื้อขายรวมถึงการส่งมอบหลักทรัพย์จะต้องอยู่ภายใต้หลักการ T+2 (จะต้องดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์) ในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯจะหักเงินค่าซื้อออกจากยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีออนไลน์ของท่านในวันที่ T+2 สำหรับค่าขายหลักทรัพย์ บริษัทฯจะโอนเข้าบัญชีออนไลน์ของท่านในวันที่ T+2 เช่นกัน


2. บัญชีเงินสดแบบเครดิตไลน์ (Cash Credit Limit Basis)

วงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาตามเอกสารทางการเงินของท่าน, ทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ และประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) ของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านสามารถตรวจสอบ วงเงินการซื้อขายได้จากช่อง "Buying Limit" ในหน้าจอ Trading Account

ระบบการรับ/ชำระราคา
ในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเครดิตไลน์ บริษัทฯจะรับ/ชำระค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์ จากบัญชีเงินฝาก(ธนาคาร) ตามที่ท่านแจ้งไว้ผ่านระบบ ATS ในวันที่ T+2 อาทิเช่น ค่าขายหลักทรัพย์ บริษัทฯจะโอนค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝาก (ธนาคาร) ผ่านระบบ ATS ในวันที่ T+2 เป็นต้น

กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ จะต้องชำระค่าปรับดังนี้

 • ลูกค้าต้องชำระค่าปรับ 1,000 บาทต่อวันทำการ และ ดอกเบี้ยค้างชำระอัตรา 21 % ต่อปี นับรวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์
 • หากลูกค้าไม่สามารถชำระค่าซื้อภายใน 14.15 น. ของวันที่ต้องชำระดีล (T+2) บัญชีของท่านจะถูก Lock Buy ทันที ส่งผลให้ไม่สามารถส่งคำสั่งหลังตลาดปิดได้ หากท่านลูกค้าโอนเงินเข้ามาหลัง 14.15 น. ของวันที่ชำระดีล ทางบริษัทฯจะทำการปลด Lock Buy เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติ ในเช้าวันทำการรุ่งขึ้น ก่อนตลาดเปิด
 • หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินในวันที่ T+3 ก่อนเที่ยง ทางบริษัทฯจะทำการบังคับขายก่อนตลาดปิดภายในวันที่ T+3 เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว

หากท่านมีความประสงค์จะใช้ระบบบัญชีเงินสดแบบเครดิตไลน์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชัี เพื่อขอทราบรายละเอียด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไปตามแต่เห็นสมควร

3. บัญชีเงินกู้เครดิตบาล้านซ์ (Credit Balance Basis)

ระบบเครดิตบาล้านซ์เป็นรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัีพย์ (Margin Loan) ซึ่งลูกค้าต้องนำเงินมาวางเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯก่อนการซื้อหลักทรัพย์ โดยอำนาจซื้อของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวางและมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อและที่วางเป็นประกัน ทั้งนี้บริษัทฯต้องทำการ Mark to Market หลักทรัพย์ที่เป็นประกันทุกวัน ซึ่งผลจากการ Mark to Market จะทำให้อำนาจซื้อ
ของลูกค้าเพิ่ม/ลดโดยอัตโนมัติตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยไม่มีการคำนวณกำไร/ขาดทุน ของหลักทรัพย์แต่ละรายการเหมือนในระบบเดิม

การซื้อขายหลักทรัพย์

 • ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์  ลูกค้าจะต้องนำเงินมาวางเป็นประกัน  ซึ่งเงินที่ลูกค้าวางเป็นประกันนี้  บริษัทฯจะแยกออกจากบัญชีบริษัทฯและนำไปลงทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยระบุเป็น “บัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า“
 • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีฯ  บริษัทฯจะหักเงินที่ลูกค้าวางเป็นประกันเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อน  หากไม่พอที่จะชำระค่าซื้อ ส่วนที่เหลือจึงจะเป็นเงินให้กู้ยืม  ซึ่งบริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืมตามอัตราที่กำหนด  ในขณะเดียวกันเงินของลูกค้าที่วางเป็นประกันในส่วนที่ยังไม่ได้นำไปชำระค่าซื้อ บริษัทฯจะให้ดอกเบี้ยเงินฝากแก่ลูกค้าตามอัตราที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 กรณีนี้ บริษัทฯจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกๆ ต้นเดือน
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเกินกว่าอำนาจซื้อที่คำนวณได้ และไม่อนุญาตให้ลูกค้าขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชี
 • ในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ หรือนำเงินมาวางเพิ่ม  บริษัทฯจะนำเงินที่ได้รับมาหักหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน  ส่วนที่เหลือนำฝากเข้าเป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบาล้านซ์

หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีเครดิตบาล้านซ์

 • บริษัทฯจะจัดทำรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น (Marginable Securities) และอัตรามาร์จิ้น ของแต่ละหลักทรัพย์  โดยจะทำการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ ติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกๆ ต้นเดือน
 • บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะทำการปรับปรุงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น หรืออัตรามาร์จิ้นของแต่ละหลักทรัพย์ได้ตามความเหมาะสม

การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin 35%)

 • ในกรณีที่ทรัพย์สินรวมของลูกค้า (Equity) ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯจะห้ามไม่ให้ลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์ และลูกค้าต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้า (Equity) เท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายใน 5 วันทำการ  บริษัทฯอาจบังคับชำระหนี้เงินกู้จากทรัยพ์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ (Maintenance Margin Requirement)
 • อนึ่งทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นหลักประกันได้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินตามบัญชีรายชื่อที่บริษัทฯประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และลูกค้าจะต้องดำเนินการให้บริษัทฯมีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันดังกล่าว

การบังคับชำระหนี้ (Force Sell 25%)

 • ในกรณีที่ทรัพย์สินรวมของลูกค้า (Equity)  ลดลงจนเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Margin Requirement)  บริษัทฯจะทำการบังคับชำระหนี้เงินกู้จากทรัพย์สินที่วางเป็นประกันในวันทำการถัดไป  จนทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ

หากท่านมีความประสงค์จะใช้ระบบบัญชีเงินกู้เครกิตบาล้านซ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไปตามแต่เห็นสมควร

Top

วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

 1. กรุณาคลิก " Trading Account " ที่เมนูหลักเมื่อท่านต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมตรงกับระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่โปรแกรม ZNET และ StockNet II ด้วยเช่นกัน
 2. เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ กรุณาเลือก " Order Info” และระบุคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในกระดานหลัก ท่านจะต้องระบุ ชื่อย่อหลักทรัพย์ , ซื้อ/ขาย , จำนวน และราคาที่ต้องการ ใส่ Pin ID แล้วกด "Submit"
  • เพื่อซื้อ/ขายหลักทรัพย์ NVDR (เฉพาะต่างชาติ) ในกระดานหลัก ท่านจะต้องระบุ ชื่อย่อหลักทรัพย์ , ซื้อ/ขาย, จำนวน, ราคาที่ต้องการและใน ช่องTrustee ID เลือก“NVDR” แล้วกด "Submit"
  • เพื่อซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ ท่านจะต้องระบุ ชื่อย่อหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย - F (หุ้นสามัญ) หรือ - Q (หุ้นปุริมสิทธิ), ซื้อ/ขาย, จำนวน และราคาที่ต้องการ แล้วกด "Submit"
 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของคำสั่งอีกครั้ง เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบเมื่อแน่ใจว่าคำสั่งที่จะส่งนั้นถูกต้องตามที่ต้องการ กรุณาใส่รหัสผ่านและกด “ OK ” เพื่อยืนยันคำสั่ง

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Instant Order Entry ภายใน ZNET และStockNetII ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบคำสั่งให้ถูกต้องก่อนที่จะกด “Send” เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขคำสั่งได้หลังจากที่ท่านกด “Send” แล้ว

 4. กด " OK " อีกครั้งเพื่อส่งคำสั่งผ่านบริษัทฯ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. คำสั่งซื้อขายจะเป็นคำสั่งประเภทวันต่อวัน ( Day Order ) เท่านั้น กล่าวคือหากรายการดังกล่าว ไม่เกิดผลสมบูรณ์ขึ้นในวันนั้น คำสั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดปิด โดยทั่วไปคำสั่งที่ส่งเข้าสู่ระบบหลังตลาดปิดทำการ จะถูกเก็บไว้ในระบบเพื่อรอส่งคำสั่งเข้าตลาดฯในวันทำการถัดไป ถ้าท่านต้องการตรวจสอบสถานภาพของคำสั่ง กดที่ปุ่ม " View Order” โดยสถานภาพของคำสั่งว่าได้รับการยืนยัน ( Executed) หรือไม่ จะอยู่ในคอลัมน์ "Stat."
 6. ความหมายของอักษรย่อที่ปรากฏในคอลัมน์ “Stat” มีดังนี้
  อักษรย่อ สถานะ ความหมาย
  M Matched คำสั่งมีผลสมบูรณ์คือสามารถจับคู่กับอีกด้านหนึ่งได้แล้ว ( Matched )
  O Open คำสั่งถูกส่งไปตลาดฯ แล้ว แต่ยังไม่สามารถจับชน ( Matched ) ตามที่สั่งได้และ ขณะนี้ยังอยู่ในคิว
  PO Pending Open คำสั่งนี้ถูกส่งเข้าสู่ระบบในช่วงที่ตลาดฯ ปิดทำการ ดังนั้นคำสั่งจะถูกเก็บไว้ในระบบก่อน จากนั้นจะถูกส่งออกไปยังตลาดฯ ทันทีเมื่อตลาดฯ เปิดทำการ
  X Cancelled คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ท่านขอยกเลิกเองภายหลัง
  R Rejected คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ถูกระบบปฏิเสธ อาจเนื่องมาจากท่านคีย์ ชื่อหลักทรัพย์ผิด หรือ ราคาที่เสนอเข้าสู่ระบบไม่เป็นไปตามที่ตลาดฯ กำหนด หรือ วงเงินไม่เพียงพอ
    PX Pending Cancel คำสั่งที่รอการยกเลิก (คำสั่งยังไม่ถูกส่งไปตลาดหลักทรัพย์)
 7. ในการตรวจสอบสถานภาพของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ขอแนะนำให้กด " Update " ทุกครั้ง เพื่อจะได้รับทราบสถานภาพที่แท้จริง หากรายการดังกล่าวเกิด ผลสมบูรณ์ จะปรากฏตัวอักษร "M “ ในคอลัมน์ "Stat." เมื่อต้องการทราบรายละเอียดรายการที่ได้รับการยืนยัน เช่น ราคา จำนวน กรุณากดไปที่ " M " ของคำสั่งนั้นๆ รายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏที่หน้าจอของท่านทันที
 8. สำหรับราคาที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย กรุณาตั้งราคาซื้อขายตามช่วงราคาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวจะต้องอยู่ในช่วงราคา Ceiling และ Floor
  ราคาเสนอซื้อขาย ช่วง
  ต่ำกว่า 2 บาท 0.01
  ตั้งแต่ 2 บาท แต่ต่ำกว่า 5 บาท 0.02
    ตั้งแต่ 5 บาท แต่ต่ำกว่า 10 บาท 0.05
  ตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 25 บาท 0.10
  ตั้งแต่ 25 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท 0.25
    ตั้งแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท 0.50
  ตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท 1.00
  ตั้งแต่ 400 บาท ขึ้นไป 2.00

Top

ค่านายหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ขอเรียนให้ลูกค้าทราบอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ทางบริษัทได้เรียกเก็บ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครอบคลุม ไปถึงหลักทรัพย์ทุกประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ MAI ยกเว้นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ในอัตราดังต่อไปนี้

อัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้
มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)
บัญชีเงินสด (ATS)

บัญชีวางเงินฝาก
ล่วงหน้า และ
บัญชีมาร์จิ้น

น้อยกว่าหรือเท่ากับ  5  ล้าน
0.20%
0.15%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้าน
0.18%
0.13%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 20 ล้าน
0.15%
0.11%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป
0.12%
0.10%

*บริษัทฯ ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่านายหน้า) ขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้มีผลสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี /ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

นอกจากจะชำระค่านายหน้าฯ ตามอัตราข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตรา 0.005% และ
 • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) เรียกเก็บโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯในอัตรา 0.001%
 • ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) เรียกเก็บในอัตรา 0.001% ทั้งนี้มีผลสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี /ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กม. 10/2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

สรุปอัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%
และค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001%
และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% ดังตารางนี้


มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (บาท)
บัญชีเงินสด (ATS)

บัญชีวางเงินฝาก
ล่วงหน้า และ
บัญชีมาร์จิ้น

น้อยกว่าหรือเท่ากับ  5  ล้าน
0.207%
0.157%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้าน
0.187%
0.137%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 20 ล้าน
0.157%
0.117%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป
0.127%
0.107%

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Top

วิธีการโอนเงินฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วิธีการโอนเงินฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สามารถทำได้ 4 วิธี ดังนี้

1. บริการโอนเงินฝาก E-Transfer Funds

บริการโอนเงินฝากจากบัญชีธนาคารของท่านเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมโอนเงินและปรับวงเงินทันทีที่ธนาคารอนุมัติ โดยธนาคารที่สามารถใช้บริการนี้ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย (CGP)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SIPs)
 • ธนาคารกสิกรไทย (ODD-SSO)
 • ธนาคารกรุงเทพ (PON)

วิธีการสมัครขอใช้บริการโอนเงินฝาก E-Transfer Funds

 1. เอกสารการสมัครบริการโอนเงินฝาก E-Transfer Funds มีดังนี้

  1.1) แบบคำขอใช้บริการตามธนาคารที่ท่านเลือก 1 ฉบับ/ธนาคาร (กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม)

  • ธนาคารกรุงไทย : คำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบงาน Corporate Group Payment (CGP) คลิกที่นี่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ : หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (SIPs) คลิกที่นี่

  • ธนาคารกสิกรไทย : คำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลง บริการรับชำระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลธรรมดา และไม่ออกรหัสผ่าน (ODD-SSO) คลิกที่นี่

  • ธนาคารกรุงเทพ : หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (PON) คลิกที่นี่


  1.2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ธนาคาร (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

  1.3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ/ธนาคาร (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  หมายเหตุ : กรุณาลงนามด้วยลายเซ็นเหมือนที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

 2. กรุณาจัดส่งเอกสาร ตามข้อ 1) (1.1 – 1.3) มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  ส่วนบริการลูกค้าฯ
  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
  287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ถ.สีลม
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500


หากบริการ E-Transfer Funds ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ และโทรศัพท์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์


2. บริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

บริการหักเงินฝากจากบัญชีธนาคารของท่าน เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยท่านต้องทำรายการส่งคำสั่งหักเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยกดไปที่ แบบฟอร์มคำสั่งให้ส่งข้อมูลหัก ATS หรือแจ้งความประสงค์โดยกรอกเอกสารใบนำส่งเงิน และจัดส่งมายังบริษัท ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

หลังจากได้รับรายการแจ้งให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและปรับวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ (Buying limit) ตามรอบเวลาดังนี้

เวลาที่ได้รับแจ้ง เวลาปรับยอดวงเงิน ( Buying Limit )
แจ้งก่อน 12.00 น. ไม่เกิน 14. 30 น. ( ภายในวันที่แจ้ง)
หลัง 12.00 น. ถึง 16.30 น. ไม่เกิน 9.30 น. ( ภายในวันทำการรุ่งขึ้น)


วิธีการสมัครขอใช้บริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

ธนาคารที่ให้บริการ ATS มี 8 ธนาคาร ดังนี้ KTB, BAY, BBL, KBANK, SCB, TBANK, TMB, และ UOB

 1. เอกสารการสมัครบริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) มีดังนี้

  1.1 หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)     1 ฉบับ
  (กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม) คลิกที่นี่

  1.2 สำเนาบัตรประชาชน                  1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

  1.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร         1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  หมายเหตุ : กรุณาลงนามด้วยลายเซ็นเหมือนที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

 2. กรุณาจัดส่งเอกสาร ตามข้อ 1) (1.1 – 1.3) มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  ส่วนบริการลูกค้าฯ
  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
  287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ถ.สีลม
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500


  เมื่อบริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ และ โทรศัพท์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

 3. เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติจากธนาคาร ท่านสามารถสมัคร ATS ของธนาคาร KTB, KBANK, SCB ผ่านเครื่อง ATM โดยนำสลิป ATM “ใบบันทึกรายการ” แจ้งชื่อ เลขที่บัญชีธนาคาร และ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า มายังส่วนบริการลูกค้า

  หมายเหตุ: รหัสบริษัท (Comp.Code) ที่ใช้ในการสมัคร ATS ผ่านเครื่อง ATM ดังนี้
   • KTB : 5518 (ใส่เลข Ref.No. เป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก)
   • KBANK : 50250                    
   • SCB : 9086

3. บริการโอนเงินฝากผ่านระบบ Internet Banking

การโอนเงินฝากเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบ Internet Banking ของเว็บไซต์ธนาคาร โดยท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท “บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)” ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย นานาเหนือ กระแสรายวัน 000-6-13245-6
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-12955-2
กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 789-2-10150-1
กรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม ออมทรัพย์ 101-8-46587-0
ทหารไทย สีลม ซอย7 ออมทรัพย์ 004-2-22088-9
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลเวิลดิ์ ออมทรัพย์ 511-1-04563-7
ธนชาต ต้นสน ออมทรัพย์ 001-2-12115-1
ซูมิโตโม มิตซุย
แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรุงเทพ ออมทรัพย์ 202-0-19294-1


เมื่อโอนเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำรายการแจ้งการโอนเงินฝาก ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยกดไปที่ แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินฝาก

หลังจากได้รับรายการแจ้งการโอนเงินฝากแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคาร หลังจากได้รับการยืนยันจากธนาคาร บริษัทจะทำการปรับวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ (Buying limit) ต่อไป

หมายเหตุ
:

 • กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่าชื่อผู้นำฝาก มิใช่เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

4. บริการโอนเงินผ่านระบบ Bahtnet

การโอนเงินฝากต่างธนาคารระบบ Bahtnet ผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท “บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)” ดังต่อไปนี้


ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย นานาเหนือ กระแสรายวัน 000-6-13245-6
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-12955-2
กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 789-2-10150-1
กรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม ออมทรัพย์ 101-8-46587-0
ทหารไทย สีลม ซอย7 ออมทรัพย์ 004-2-22088-9
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลเวิลดิ์ ออมทรัพย์ 511-1-04563-7
ธนชาต ต้นสน ออมทรัพย์ 001-2-12115-1
ซูมิโตโม มิตซุย
แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรุงเทพ ออมทรัพย์ 202-0-19294-1


เมื่อโอนเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำรายการแจ้งการโอนเงินฝาก ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยกดไปที่ แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินฝาก

หลังจากได้รับรายการแจ้งการโอนเงินฝากแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคาร หลังจากได้รับการยืนยันจากธนาคาร บริษัทจะทำการปรับวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ (Buying limit) ต่อไป

หมายเหตุ
: กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่าชื่อผู้นำฝาก มิใช่เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายของบริษัท


** รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0-2695-5005,
0-2695-5044,  0-2695-5062, 0-2695-5806 **

Top

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ยอดเงินคงเหลือ
(ประเภทบัญชี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
(ต่อปี)
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
บุคคลธรรมดา
0.90 %
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นิติบุคคล 0.50 %

หมายเหตุ:

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยข้างต้นตาม ความจำเป็นหรือ ตามที่ธนาคารพาณิชย์ไทยประกาศ เปลี่ยนแปลง
 • บริษัทฯ จะปรับดอกเบี้ยเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ปีละ 2 ครั้ง
  ในทุกวันที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม และ ทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม กรณีที่วันกำหนดจ่ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ บริษัทฯ จะดำเนินการโอน ดอกเบี้ยให้ท่านในวันทำการถัดไปแทน

อัตราดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์

ลูกค้าที่ผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ จะต้องชำระค่าปรับดังนี้

 • ค่าปรับ 1,000 บาทต่อวันทำการ ต่อรายการ
 • ดอกเบี้ยค้างชำระอัตรา 21 % ต่อปี ขั้นต่ำ 10 บาทต่อรายการ

Top

ภาษี

 • ในปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีสำหรับกำไรที่ได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 • สำหรับเงินปันผลนั้น กรมสรรพากรเก็บภาษีในอัตรา 10% ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับ
 • ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัยพ์ (Cash Balance) นั้น เมื่อครบกำหนดจ่าย บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดดังนี้คือ 15% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและ 1% สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 • ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 บริษัท นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้าที่ชำระให้กับ บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด ในอัตรา 3%

Top

การถอนเงินจากบัญชี (หลักทรัพย์)

 1. หากท่านต้องการถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์
  มายังบริษัทฯ ได้ 2 วิธีดังนี้
  1. ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการถอนเงิน (PDF) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการถอนเงิน โดยระบุชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี (Login Name) รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน จำนวนเงินที่ต้องการถอนพร้อมลงนาม และจัดส่งใบถอนเงินมายัง ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) หรือจัดส่งโดยการแฟกซ์ ที่หมายเลข 0-2631-1704

   ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ (ถอนเงิน)
   บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
   287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15
   ถ. สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

   โทรศัพท์ (66) 0-2695-5042, 0-2695-5044 ถึง 5
   แฟกซ์ (66) 0-2631-1704

  2. กดที่นี่ เพื่อแจ้งถอนเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซด์เคที ซีมิโก้ กรอกรายละเอียด ( ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ) และยืนยันการขอถอนเงินโดยใส่ รหัสผ่าน ( Password) และกด Submit เพื่อส่งคำสั่งถอนเงิน

   หมายเหตุ

   • กรุณาส่งแบบฟอร์มการถอนเงินก่อน 12.00 น. ของทุกวันทำการ การส่งแบบฟอร์มฯล่าช้าจากเวลาดังกล่าว จะมีผลต่อวันที่บริษัทฯโอนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่าน
   • หากยอดเงินที่แจ้งถอนมีเพียงพอในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และแจ้งถอนเงินก่อนเวลา 12.00น. บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้ง ในวันทำการถัดไป ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เพียงพอและ ต้องรอรับค่าขายหลักทรัพย์ บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน ในวันรับค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
   • กรณีแจ้งถอนเงินเพื่อเข้าบัญชีต่างจากธนาคารดังต่อไปนี้: BBL, KBANK, SCB, KTB และ UOB เคที ซีมิโก้จะนำเช็คเข้าฝากในบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนดำเนินการของธนาคารประมาณ 1 วันทำการ
   • บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบลายเซ็นรวมถึงจำนวนเงินที่สามารถถอน ได้ในบัญชีของท่านโดย ลายเซ็นที่ระบุในแบบฟอร์มการถอนเงินจะต้องตรง กับลายเซ็นที่ปรากฏบนบัตร ตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้ตอนเปิดบัญชีเท่านั้น
 2. การขอรับเงินมี 2 วิธีดังนี้
  • เช็ค " A / C Payee Only " ระบุชื่อผู้รับ ท่านจะต้องมารับเช็คดังกล่าวด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชนที่ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์สำนักงานใหญ่ ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ. สีลม บางรัก กรุงเทพฯ ระหว่างเวลาทำการ (9.00 น.-16.30น. )
  • โอนเงินเข้าบัญชีชื่อเดียวกับชื่อผู้ถอน ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงิน เข้าโดยละเอียด เช่น ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี เป็นต้น บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีออนไลน์เท่านั้น กรณีมีค่าธรรมเนียมโอนเงิน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าวเอง
 3. สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมทั่วไปในการโอนเงินของธนาคารจะอยู่ระหว่าง 500 - 700 บาท ลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเอง โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมออกจากยอดเงินโอนที่ลูกค้าต้องการถอน ทั้งนี้บริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด

Top

การโอนหลักทรัพย์ (ใหม่)

อ้างถึงประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอน และ ออกใบหลักทรัพย์ และ การฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

การโอนหลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) สามารถกระทำได้ ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

    1. โอนหลักทรัพย์ให้กับตนเอง หรือ คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย
    2. โอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการทำนิติกรรมให้ยืมหรือยืมหลักทรัพย์ SBL
    3. โอนหลักทรัพย์เพื่อการจำนำหลักทรัพย์ ในบัญชีมาร์จิ้น
    4. โอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งศาล อาทิ มรดก หรือ ขายทอดตลาด
    5. โอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)


ประเภทของการโอนหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้
 1. การโอนหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเดียวกัน
  1. โอนภายใน เคที ซีมิโก้
  2. โอนไปยังโบรกเกอร์อื่น

 2. การโอนหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีต่างกัน
   *สำคัญ!ผู้โอนสามารถโอนให้แก่คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น
  1. โอนภายใน เคที ซีมิโก้
  2. โอนไปยังโบรกเกอร์อื่น

Top

การแปลงหลักทรัพย์

 1. หากท่านต้องการแปลงหลักทรัพย์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ได้ดังนี้
  • ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการแปลงหลักทรัพย์ (PDF) กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม และจัดส่งแบบฟอร์มการแปลงหลักทรัพย์ มายัง ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

   ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ (แปลงหลักทรัพย์ ) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
   287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15
   ถ. สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

 2. หากหลักทรัพย์ที่ขอแปลงเป็นหลักทรัพย์ที่ชำระค่าซื้อแล้วและเป็นการแจ้งขอแปลงหลักทรัพย์ ก่อนเวลา 11.00น. บริษัทฯจะดำเนินให้แล้วเสร็จและแสดงผลในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน ภายในวันทำการถัดไปในกรณีที่หลักทรัพย์ขอแปลงอยู่ระหว่างรอชำระค่าซื้อ บริษัทฯจะดำเนินการแปลงให้เมื่อชำระค่าซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. ค่าธรรมเนียมในการแปลงหลักทรัพย์ ดังนี้
  การแปลงหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ)
  การแปลงหลักทรัพย์จากกระดานหลัก
  เป็นกระดานต่างประเทศ
  50 Baht
  การแปลงหลักทรัพย์จากกระดาน
  ต่างประเทศเป็นกระดานหลัก
  50 Baht
  การแปลงหลักทรัพย์จากกระดานหลัก
  เป็นกระดานหลัก NVDR
  0.25 %
 4. หมายเหตุ * : ค่าธรรมเนียมจะคำนวณจากค่านายหน้าอัตรา 0.25 % อันเกิดจากกระบวนการแปลง

Top

สิทธิประโยชน์จากการลงทุน

การถือครองหลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เมื่อถือครองหลักทรัพย์ถูกต้องตามสัญชาติและสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามกฏหมายไทย โดยทั่วไปชาวต่างชาติสามารถ ถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้ไม่เกินสัดส่วน 49% ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งกำหนดสัดส่วน สำหรับชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน25%เท่านั้น

เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านถือครองหลักทรัพย์ให้ถูกต้องตาม สัญชาติดังนี้

 • ชาวต่างชาติควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ ( Foreign ) หรือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ( NVDR )
 • ชาวไทยควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานหลัก ( Local )

นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเลือกถือครองหลักทรัพย์ได้สองลักษณะ หากถือครองหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนครบถ้วนกล่าวคือ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แต่หากถือครอง NVDR นักลงทุนชาวต่างชาติจะได้เฉพาะสิทธิในการรับเงินปันผล และ สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน แต่จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่นการถือครองหลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ กดที่นี่ กรุณาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของ NVDR

การแปลงหุ้น

กรณีที่หลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ ( Foreign ) ขาดสภาพคล่องและต้องการขายหลักทรัพย์ หรือหากถือครองหลักทรัพย์ไม่ตรงสัญชาติเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน นักลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอแปลงหลักทรัพย์ได้ กดที่นี่ เพื่อขอแปลงหลักทรัพย์

ผลประโยชน์จากการลงทุน

เมื่อปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริษัทฯในฐานะผู้รับฝากหลักทรัพย์ จะแจ้งรายชื่อของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นักลงทุนสามารถรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  หลังจากมีการปิดสมุดทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดส่งใบแจ้งสิทธิการจองหลักทรัพย์และใบจองหลักทรัพย์ไปยังท่านตามที่อยู่ที่ท่าน ได้ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชี กรุณาลงนามในใบแจ้งสิทธิการจองหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองหลักทรัพย์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง สำเนาหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนา ( เฉพาะนักลงทุนชาวต่างชาติ) และเช็คชำระเงินค่าจองหลักทรัพย์ จัดส่งให้บริษัทที่ออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในวันที่ที่กำหนดไว้ หรือจัดส่งมาที่บริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบทางอีเมล์
 2. สิทธิในการรับเงินปันผล
  ท่านสามารถเลือกรับเงินปันผลโดยวิธีดังต่อไปนี้
  1. รับเช็คเงินปันผล :

   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะจัดส่งเช็คเงินปันผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรงทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่าน ให้ไว้ในคำร้องขอเปิดบัญชีฯ กับเคที ซีมิโก้

  2. บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (e-Dividend Service):

   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านโดยอัตโนมัติ ณ วันประกาศจ่ายเงินปันผล สมัครขอใช้บริการฟรี ! ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

   หมายเหตุ: กรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่เข้าร่วมโครงการ e-Dividend Service บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะจัดส่งเช็คเงินปันผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรงทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่าน ให้ไว้ในคำร้องขอเปิดบัญชีฯ กับเคที ซีมิโก้

   เงื่อนไขการขอใช้บริการ e-Dividend Service:

   •  มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ประเภทสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ทุกสาขาในประเทศไทยที่ ร่วมโครงการ e-Dividend Service
    ( กดที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าโครงการ e-Dividend )

   การสมัครขอใช้บริการ e-Dividend Service:

   กรุณาส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมดมาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

   แผนกเคที ซีมิโก้ออนไลน์ (e-Dividend Service) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
   287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8
   ถ. สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเคที ซีมิโก้ออนไลน์ อีเมล์ onlinebroking@ktzmico.com หรือโทรศัพท์ (66) 0-2695-5559 หรือ (66) 0-2695-5082 ถึง 7

Top

การขายหุ้นคืน ( Tender Offer )

กรณีหลักทรัพย์ที่ท่านถืออยู่ ยื่นทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ( Tender Offer) บริษัทฯมีข้อแนะนำดังนี้

 • พิจารณาจุดประสงค์และเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ละเอียดถี่ถ้วน
 • หากเป็นการทำคำเสนอซื้อ เพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และท่านไม่รับคำเสนอซื้อดังกล่าว นั้นหมายความว่า ท่านจะเป็นเพียงผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้นๆ เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้อีกต่อไป

การรับคำเสนอซื้อ หากท่านต้องการรับคำเสนอซื้อ ท่านจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีภายในวันเวลาที่กำหนด

เอกสารที่จะต้องจัดส่งเพื่อตอบรับคำเสนอซื้อ

 • ใบตอบรับคำเสนอซื้อ
 • ใบรับรองสิทธิ
 • ใบมอบอำนาจ
 • ใบโอนหลักทรัพย์
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (ลงลายเซ็น รับรองสำเนา)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารระบุ ชื่อ และหมายเลขบัญชีธนาคาร (ลงลายเซ็น รับรองสำเนา)

หมายเหตุ: เอกสารในข้อที่ 1 – 3 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านระบุในเอกสารเปิดบัญชีฯ ส่วนเอกสารในข้อ 4 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ โดย กดที่นี่ หรือขอรับเอกสารดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี 

Top

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO