TH EN JP v1.8

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

การนำเสนอบริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า คือหลักและคติของบริษัทฯ ที่ยึดถือตลอดมา ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ จึงเป็น ส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายด้านต่างๆ

หน่วยงานและบริการต่าง ๆ ของฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจที่ให้บริการ

ส่วนบริการลูกค้าและควบคุมวงเงิน [Customer Services and Credit Control]

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ประเภทเงินสด (Cash Type) แบ่งออกเป็น 2 บัญชีคือ
  • บัญชีแคชบาล้านซ์ (Cash Balance) หมายถึง
   บัญชีที่ลูกค้าวางเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้บริษัทฯหักเงินในบัญชีของลูกค้าที่วางเงินไว้กับบริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์เข้าบัญชีดังกล่าว ไม่จำกัดว่าเป็นการสั่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • บัญชีวงเงินอนุมัติ (Credit Line) หมายถึง
   บัญชีที่ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ โดยชำระราคาเต็มจำนวนในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ทำรายการผ่านระบบเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้า ไม่จำกัดว่าเป็นการสั่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 2. ประเภทบัญชีเงินกู้ (Margin Account)
  • บัญชีเครดิตบาล้านซ์ (Credit Balance Account) หมายถึง
   บัญชีที่ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยนำเงินสด หลักทรัพย์ และหลักประกันประเภทอื่น ๆ ที่บริษัทอนุญาตมาวางเป็นหลักประกันเงินกู้ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่ซื้อในบัญชีลูกค้า โดยไม่จำกัดว่าเป็นการสั่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต

บริษัทฯ ให้บริการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อินเตอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่านระบบออนไลน์

  การเปิดบัญชีออนไลน์ สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว บัญชีนี้เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยลูกค้าจะสามารถตรวจสอบราคาหลักทรัพย์ในระบบ Real Time และสามารถส่งคำสั่งซื้อขายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยตนเอง คำสั่งดังกล่าวจะส่งผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบออนไลน์ของเคที ซีมิโก้ ซึ่งเชื่อมตรงกับระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้าไปใช้ข้อมูล และอ่านบทวิจัยรวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายวิจัยได้ด้วย

  * โปรดคลิกไปที่ "การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 2. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

  การเปิดบัญชีประเภทนี้ ลูกค้าจะมีเจ้าหน้าที่การตลาดของเคที ซีมิโก้คอยให้คำปรึกษา ในการลงทุนตลอดจนส่งคำสั่งซื้อขายตามความประสงค์ของลูกค้า

  * โปรดคลิกไปที่ "การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Top

การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถส่งสั่งซื้อขายโดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์, โทรสาร , E-mail หรือทำรายการด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  การสั่งซื้อหลักทรัพย์
  • ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เกินวงเงินชั่วคราวจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
  • บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ฝากหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้ในบัญชีลูกค้าโดยอัตโนมัติ

  การสั่งขายหลักทรัพย์

  • ลูกค้าไม่สามารถสั่งขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นฝากไว้ในบัญชีก่อน

 

การแจ้งผลการซื้อขายหลักทรัพย์

 • แจ้งผลในวันที่สั่งซื้อขายโดย
  • เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Email /
  • ดูด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยใบยืนยันการซื้อขาย / เอกสารชำระราคา / ใบกำกับภาษี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในคำขอเปิดบัญชีฯ หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือถึงบริษัทฯ ในภายหลังถัดจากวันที่ทำรายการซื้อขาย

Top

บริการรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าทุกประเภทบัญชี

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ได้ เช่น ที่อยู่ วิธีการจัดส่ง เอกสาร วิธีการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น


บริการทางด้านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติเพื่อการชำระราคา (ATS)

ลูกค้าสามารถยื่น หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS – Automatic Transfer System) เพื่อการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีบริการดังกล่าวอยู่กับธนาคาร 8 แห่งดังนี้

 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการขอใช้บริการ

ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ระบุข้างต้นสาขาใดก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทย ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ไม่ใช้บัญชีร่วมกับบุคคลอื่น)

การสมัครขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ เพื่อการชำระราคา (ATS)

 1. ลูกค้ากรอกรายละเอียดใน “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)”และลงลายมือชื่อให้เหมือนกับ ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร
 2. แนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารหรือ Bank Statement
 3. นำส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ส่วนบริการลูกค้าและควบคุมวงเงิน ชั้น 15 เพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารและนำส่งให้ธนาคารเจ้าของบัญชีอนุมัติรายการ
 4. บริษัท จะแจ้งผลการอนุมัติจากธนาคารให้ลูกค้าทราบทันทีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

Top

วิธีการโอนเงินฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วิธีการโอนเงินฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สามารถทำได้ 4 วิธี ดังนี้

1. บริการโอนเงินฝาก E-Transfer Funds

บริการโอนเงินฝากจากบัญชีธนาคารของท่านเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมโอนเงินและปรับวงเงินทันทีที่ธนาคารอนุมัติ โดยธนาคารที่สามารถใช้บริการนี้ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย (CGP)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SIPs)
 • ธนาคารกสิกรไทย (ODD-SSO)
 • ธนาคารกรุงเทพ (PON)

วิธีการสมัครขอใช้บริการโอนเงินฝาก E-Transfer Funds

 1. เอกสารการสมัครบริการโอนเงินฝาก E-Transfer Funds มีดังนี้

  1.1) แบบคำขอใช้บริการตามธนาคารที่ท่านเลือก 1 ฉบับ/ธนาคาร (กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม)

  • ธนาคารกรุงไทย : คำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบงาน Corporate Group Payment (CGP) คลิกที่นี่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ : หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (SIPs) คลิกที่นี่

  • ธนาคารกสิกรไทย : คำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลง บริการรับชำระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลธรรมดา และไม่ออกรหัสผ่าน (ODD-SSO) คลิกที่นี่

  • ธนาคารกรุงเทพ : หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (PON) คลิกที่นี่

  1.2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ธนาคาร (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

  1.3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ/ธนาคาร (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  หมายเหตุ : กรุณาลงนามด้วยลายเซ็นเหมือนที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

 2. กรุณาจัดส่งเอกสาร ตามข้อ 1) (1.1 – 1.3) มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  ส่วนบริการลูกค้าฯ
  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
  287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ถ.สีลม
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500


หากบริการ E-Transfer Funds ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ และโทรศัพท์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์


2. บริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

บริการหักเงินฝากจากบัญชีธนาคารของท่าน เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยท่านต้องทำรายการส่งคำสั่งหักเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยกดไปที่ แบบฟอร์มคำสั่งให้ส่งข้อมูลหัก ATS หรือแจ้งความประสงค์โดยกรอกเอกสารใบนำส่งเงิน และจัดส่งมายังบริษัท ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

หลังจากได้รับรายการแจ้งให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและปรับวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ (Buying limit) ตามรอบเวลาดังนี้

เวลาที่ได้รับแจ้ง เวลาปรับยอดวงเงิน ( Buying Limit )
แจ้งก่อน 12.00 น. ไม่เกิน 14. 30 น. ( ภายในวันที่แจ้ง)
หลัง 12.00 น. ถึง 16.30 น. ไม่เกิน 9.30 น. ( ภายในวันทำการรุ่งขึ้น)


วิธีการสมัครขอใช้บริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

ธนาคารที่ให้บริการ ATS มี 8 ธนาคาร ดังนี้ KTB, BAY, BBL, KBANK, SCB, TBANK, TMB, และ UOB

 1. เอกสารการสมัครบริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) มีดังนี้

  1.1 หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS)     1 ฉบับ
  (กรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม) คลิกที่นี่

  1.2 สำเนาบัตรประชาชน                  1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

  1.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร         1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  หมายเหตุ : กรุณาลงนามด้วยลายเซ็นเหมือนที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

 2. กรุณาจัดส่งเอกสาร ตามข้อ 1) (1.1 – 1.3) มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

  ส่วนบริการลูกค้าฯ
  บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
  287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 15 ถ.สีลม
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500


  เมื่อบริการหักเงินฝากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ และ โทรศัพท์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

 3. เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติจากธนาคาร ท่านสามารถสมัคร ATS ของธนาคาร KTB, KBANK, SCB ผ่านเครื่อง ATM โดยนำสลิป ATM “ใบบันทึกรายการ” แจ้งชื่อ เลขที่บัญชีธนาคาร และ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า มายังส่วนบริการลูกค้า

  หมายเหตุ: รหัสบริษัท (Comp.Code) ที่ใช้ในการสมัคร ATS ผ่านเครื่อง ATM ดังนี้
   • KTB : 5518 (ใส่เลข Ref.No. เป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13หลัก)
   • KBANK : 50250
   • SCB : 9086

3. บริการโอนเงินฝากผ่านระบบ Internet Banking

การโอนเงินฝากเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบ Internet Banking ของเว็บไซต์ธนาคาร โดยท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท “บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)” ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย นานาเหนือ กระแสรายวัน 000-6-13245-6
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-12955-2
กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 789-2-10150-1
กรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม ออมทรัพย์ 101-8-46587-0
ทหารไทย สีลม ซอย7 ออมทรัพย์ 004-2-22088-9
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลเวิลดิ์ ออมทรัพย์ 511-1-04563-7
ธนชาต ต้นสน ออมทรัพย์ 001-2-12115-1
ซูมิโตโม มิตซุย
แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรุงเทพ ออมทรัพย์ 202-0-19294-1


เมื่อโอนเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำรายการแจ้งการโอนเงินฝาก ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยกดไปที่ แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินฝาก

หลังจากได้รับรายการแจ้งการโอนเงินฝากแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคาร หลังจากได้รับการยืนยันจากธนาคาร บริษัทจะทำการปรับวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ (Buying limit) ต่อไป

หมายเหตุ
:

 • กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่าชื่อผู้นำฝาก มิใช่เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

4. บริการโอนเงินผ่านระบบ Bahtnet

การโอนเงินฝากต่างธนาคารระบบ Bahtnet ผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท “บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)” ดังต่อไปนี้


ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (เพื่อลูกค้า)
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย นานาเหนือ กระแสรายวัน 000-6-13245-6
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-12955-2
กสิกรไทย สีลม ออมทรัพย์ 789-2-10150-1
กรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม ออมทรัพย์ 101-8-46587-0
ทหารไทย สีลม ซอย7 ออมทรัพย์ 004-2-22088-9
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลเวิลดิ์ ออมทรัพย์ 511-1-04563-7
ธนชาต ต้นสน ออมทรัพย์ 001-2-12115-1
ซูมิโตโม มิตซุย
แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
กรุงเทพ ออมทรัพย์ 202-0-19294-1


เมื่อโอนเงินฝากเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำรายการแจ้งการโอนเงินฝาก ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยกดไปที่ แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินฝาก

หลังจากได้รับรายการแจ้งการโอนเงินฝากแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคาร หลังจากได้รับการยืนยันจากธนาคาร บริษัทจะทำการปรับวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ (Buying limit) ต่อไป

หมายเหตุ
: กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่าชื่อผู้นำฝาก มิใช่เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายของบริษัท


** รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ โทร. 0-2695-5005,
0-2695-5044,  0-2695-5062, 0-2695-5806 **

Top

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าทั้งหมด


ส่วนบริการลูกค้าและควบคุมวงเงิน(Customer Services & Credit Control) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด อาทิ ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ / รายงานทรัพย์สินคงเหลือ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้เองภายใน 60 วัน จากหน้าเว็บไซต์ (เมนูบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 60 วัน บริษัทขอแจ้งอัตราการเรียกเก็บค่าบริการจัดเตรียมเอกสาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

อัตราการเรียกเก็บค่าบริการออกเอกสาร

ลำดับ

ระยะเวลาข้อมูล
ค่าบริการ (รวม VAT)
@ ครั้ง/ประเภทเอกสาร
Computer file
เอกสาร
1 ไม่เกิน 60 วัน
ตรวจสอบจาก Website
2 ไม่เกิน 1 ปี
100 บาท
150 บาท
3 ไม่เกิน 2 ปี
200 บาท
250 บาท
4 ไม่เกิน 5 ปี
500 บาท
550 บาท
5 เกินกว่า 5 ปี
ไม่รับบริการ
6 หนังสือยืนยันยอดคงเหลือ
หนังสือรับรอง
หรือหนังสืออื่นๆ
ฉบับละ 100 บาท


ท่านสามารถ ติดต่อ / สอบถาม ได้ที่ส่วนบริการลูกค้า เบอร์ 02-695-5500 หรือ อีเมล์ Operationonline@ktzmico.com และตรวจสอบรายการย้อนหลังได้จาก หัวข้อ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์


ส่วนชำระราคาหลักทรัพย์ ( Settlement )

ควบคุมและชำระราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับบัญชีต่าง ๆ ดังนี้

 • บัญชีเงินสด (Cash Account)
 • บัญชีมาร์จิ้น - เครดิตบาล้านซ์ (Margin Account – Credit Balance)
 • รวบรวมและรายงานรายละเอียดในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ แก่ลูกค้า

* โปรดคลิกไปที่ "การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


ส่วนทะเบียนหุ้นและบริการ (Stock Custodian and Services)

ควบคุมและจัดเก็บหลักทรัพย์ของลูกค้า (Custody)

 • รับฝาก ถอน โอนและจำนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ
 • รับแปลงสัญชาติปรับสถานะหุ้นให้ลูกค้า (Share Conversion)

* โปรดคลิกไปที่ "การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Top

ส่วนให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ (Stock Privilege Services)

ปิดสมุดทะเบียนและบริการรับจองหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ลูกค้า (Corporate Action)

 • จองหุ้นเพิ่มทุน (XR - Right Issues)
 • เงินปันผล (XD - Dividend)
 • สิทธิออกเสียงในการประชุม (XM – Vote of Meeting)
 • รับซื้อหุ้นคืน (Tender Offering)
 • อื่น ๆ (XA) เป็นต้น

* โปรดคลิกไปที่ "สิทธิประโยชน์" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

ส่วนให้บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking Support Services)

ให้บริการรับจองและชำระราคาต่าง ๆ เช่น

 • การจองซื้อหุ้นใหม่ (IPO – Initial Public Offering)
 • การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ( PO – Public Offering)
 • การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยจำเพาะเจาะจง ( PP – Private Placement)

บริการอื่น ๆ เช่น

 • รับจัดการด้านจองหุ้นเพิ่มทุน ( XR - Right Issues )
 • รับจัดการด้านซื้อหุ้นคืนจากลูกค้า (Tender Offering)

* โปรดคลิกไปที่ "วาณิชธนกิจ" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อทำการซื้อขาย

 • โดยเช็คสั่งจ่าย หรือ
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อลูกค้า” ผ่านธนาคารใดธนาคาร หนึ่ง ดังต่อไปนี้
  ชื่อบัญชี : " บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อลูกค้า "
  ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  กรุงไทย
  นานาเหนือ
  กระแสรายวัน
  000-6-13245-6
  ไทยพาณิชย์
  ถนนวิทยุ
  กระแสรายวัน
  049-3-12955-2
  กสิกรไทย
  สีลม
  ออมทรัพย์
  789-2-10150-1
  กรุงเทพ
  สำนักงานใหญ่สีลม
  ออมทรัพย์
  101-8-46587-0
  ทหารไทย
  สีลม ซอย7
  ออมทรัพย์
  004-2-22088-9
  กรุงศรีอยุธยา
  เซ็นทรัลเวิลดิ์
  ออมทรัพย์
  511-1-04563-7
  ธนชาต
  ต้นสน
  ออมทรัพย์
  001-2-12115-1
  ซูมิโตโม มิตซุย
  แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
  กรุงเทพ
  ออมทรัพย์
  20-2019294-1
 • เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยวิธีการดังนี้
  • โดยการแฟกซ์สำเนาเอกสารใบนำฝากเงิน ( Pay - In - Slip ) พร้อมระบุ หมายเลขบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ ( Login Name ) , ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า มาที่โทรสารหมายเลข (66) 0-2631-1704
  • แจ้งผ่านเว็บไซต์เคทีซีมิโก้ โดยกดไปที่ แจ้งการโอนเงินฝาก

Top

การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์

เป็นการจ่ายเงินค่าซื้อและ/หรือรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ภายในวันทำการที่ 2 ถัด จากวันที่ซื้อขาย (T+2) ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. หัก / ฝากเงินจากบัญชีเงินฝากล่วงหน้าของลูกค้า (Cash Balance)
 2. หัก / ฝากเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีบริการดังกล่าวอยู่กับธนาคาร 8 แห่งดังนี้
  1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  5. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  7. ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  8. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

การชำระค่าซื้อล่าช้า

 • บริษัทจะระงับบัญชีไม่ให้ซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม จนกว่าลูกค้าจะชำระราคาพร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับ เรียบร้อยแล้ว (แต่สามารถขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชีได้) โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระราคาล่าช้า ดังนี้
 • ดอกเบี้ยชำระล่าช้า ในอัตราที่บริษัทกำหนดของจำนวนเงินที่ผิดนัดนับแต่วันผิดนัดชำระ ราคาจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น ปัจจุบันคิดในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ขั้นต่ำ 10 บาทต่อรายการ
 • ค่าปรับอีก จำนวน 1,000 บาทต่อวันทำการต่อรายการ
 • หากในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้ายังไม่ชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการขายหลักทรัพย์ที่ซื้อมาเพื่อนำมาชำระราคาก่อน หากมีค่าขายคงเหลือบริษัทฯ จะจ่ายคืนให้ลูกค้า แต่ถ้าค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่พอชำระราคา บริษัทฯจะเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าต่อไป
 • กรณีลูกค้ามีรายการชำระราคาล่าช้า 3 ครั้งในรอบระยะเวลา 6 เดือนบริษัทฯจะพิจารณาทบทวน วงเงินหรือปรับเป็นบัญชี Cash Balance และอาจพิจารณาปิดบัญชี

การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าปรับจำนวน 1,000 บาทต่อวันทำการต่อรายการ รวมกับ อัตราค่าปรับที่บริษัทฯ ถูกเรียกเก็บจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัดส่งมอบ ดังนี้

อัตราค่าปรับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนวันผิดนัด อัตราค่าปรับ
1  วันทำการ 0.50 %
2  วันทำการ 0.75 %
3  วันทำการ 1.00 %
 4 - 5  วันทำการ 1.75 %
6 – 7  วันทำการ 2.50 %
เกิน 7  วันทำการ 3.75 %
ค่าปรับขั้นต่ำ 300 บาทต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายการ

Top

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ขอเรียนให้ลูกค้าทราบอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ทางบริษัทได้เรียกเก็บ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครอบคลุม ไปถึงหลักทรัพย์ทุกประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ MAI ยกเว้นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ในอัตราดังต่อไปนี้

อัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้
มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
(บาท)
ซื้อขายผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัญชีเงินสด (ATS)
บัญชีวางเงิน
ฝากล่วงหน้าและ
บัญชีมาร์จิ้น
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ  5  ล้าน
0.25%
0.20%
0.15%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 ล้าน*
0.22%
0.18%
0.13%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 20 ล้าน*
0.18%
0.15%
0.11%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป *
0.15%
0.12%
0.10%

*บริษัทฯ ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่านายหน้า) ขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้มีผลสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี /ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

นอกจากจะชำระค่านายหน้าฯตามอัตราข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตรา 0.005% และ
 • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) เรียกเก็บโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯในอัตรา 0.001%
 • ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) เรียกเก็บในอัตรา 0.001% ทั้งนี้มีผลสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี /ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กม. 10/2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559


ตารางสรุปอัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์(Trading Fee) 0.005% , ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001%  ดังนี้

ตารางสรุปอัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ แบบรวมค่าธรรมเนียม
มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
(บาท)
ซื้อขายผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัญชีเงินสด (ATS)
บัญชีวางเงิน
ฝากล่วงหน้าและ
บัญชีมาร์จิ้น
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ  5  ล้าน
0.257%
0.207%
0.157%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 ล้าน
0.227%
0.187%
0.137%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 20 ล้าน
0.187%
0.157%
0.117%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป
0.157%
0.127%
0.107%

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

Top

การวางหลักประกันในบัญชีเงินสด

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเรียกให้ลูกค้าวางทรัพย์สินเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสดก่อนการซื้อหลักทรัพย์ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้ แต่ไม่เกินวงเงินอนุมัติในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

ท่านสามารถ ติดต่อ / สอบถาม รายการฝาก – ถอน – โอน เงิน/หุ้น ได้ที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 02-695-5031, 5035, 5043   FAX: 02-631-1704 หรือ แจ้งรายการธุรกรรมผ่าน www.ktzmico.com หัวข้อ ธุรกรรมออนไลน์ และตรวจสอบรายการย้อนหลังได้จาก หัวข้อ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

* โปรดคลิกไปที่  "ค่านายหน้า" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
* โปรดคลิกไปที่ "ภาษีอากร" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
* โปรดคลิกไปที่ "อัตราดอกเบี้ย" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมให้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์

ประเภทรายการ อัตราเรียกเก็บสำหรับ
ตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ภาครัฐ
(หุ้นทีจดทะเบียน
ใน SET)
(BOT เป็น
นายทะเบียน)
 การฝากใบหลักทรัพย์ - -
 การรับโอนหลักทรัพย์ - -
 การเบิกใบหลักทรัพย์ (ออกใบหลักทรัพย์ใหม่) 100  บาท / รายการ บุคคลธรรมดา
120 บาท / ฉบับ

นิติบุคคล
200 บาท / ฉบับ
การโอนหลักทรัพย์ (โอนผ่านSDCไปสมาชิกอื่น)  50  บาท / รายการ 100  บาท / รายการ
การแปลงสภาพหลักทรัพย์จาก
F เป็น L (เพื่อการส่งมอบ)
 50  บาท / รายการ -
ค่าธรรมเนียมการแปลงหลักทรัพย์จาก
L เป็น F
 50  บาท / รายการ -
การจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์  50  บาท / รายการ ยังไม่สามารถจดแจ้ง
จำนำผ่านระบบ Scripless ได้
การเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์  50  บาท / รายการ
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%แล้ว**

ค่าธรรมเนียมบริการตัด ATS และค่าบริการออกเช็คจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแทนลูกค้า

ประเภทรายการ อัตราเรียกเก็บ
ค่าบริการตัด ATS และออกเช็คจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 100  บาท / รายการ
ค่าบริการตัด ATS (เพื่อชำระค่าอากร โอนเบิกหลักทรัพย์ฯ) 50  บาท / รายการ
ค่าบริการออกเช็คจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน XR, XW, XE 50  บาท / รายการ
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%แล้ว**

Top


การปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ

บริษัทฯจะทำการปิดสมุดทะเบียนเข้าชื่อ/ที่อยู่ของลูกค้าเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยตรงกับนายทะเบียนของหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ(บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด)


รายงานแสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือสิ้นเดือน

 • กรณีที่มีรายการเคลื่อนไหว บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานของงวดเดือนที่เคลื่อนไหวให้ลูกค้าในเดือนถัดไป
 • กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว บริษัทฯ กำหนดส่งรายงานให้กับลูกค้าเฉพาะในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ซึ่งลูกค้าจะได้รับในเดือนกรกฎาคม และเดือนมกราคม ตามลำดับ
 • ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง หากสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งให้ บริษัทฯทราบโดยทันที หากไม่แจ้งภายใน14 วัน บริษัทฯจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้ว

ข้อควรทราบในการซื้อ – ขายหลักทรัพย์

การซื้อขายหลักทรัพย์

 • ทำได้ด้วยตนเองโดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 • สั่งทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Internet มายังเจ้าหน้าที่การตลาด
 • ทำได้ด้วยตนเองโดยการทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์

การสั่งซื้อหลักทรัพย์

 • ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินได้ ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนจึงจะทำการซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มเติมได้

การสั่งขายหลักทรัพย์

 • ลูกค้าไม่สามารถสั่งขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นฝากไว้ในบัญชีก่อน

การแจ้งผลการซื้อขาย

 • เจ้าหน้าที่การตลาดจะแจ้งโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
 • ลูกค้าสามารถดูได้จากระบบ Investor ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ในห้องค้าโดยป้อนเลขที่บัญชี และ Password
 • แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย “ ใบยืนยันคำสั่งซื้อ - ขายหลักทรัพย์ “

Top

บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกสิกรไทย

เพื่อให้ลูกค้าบัญชีเงินสดที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสามารถสมัครการใช้บริการ ATS ในการหักค่าชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ได้สะดวก รวดเร็วลดความยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่คิดค่าธรรมเนียมและบริการและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระราคาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัท ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จึงจัดให้ลูกค้าสามารถสมัครขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) กับธนาคารโดยผ่านทางเครื่อง ATM ได้โดยไม่ต้องรอเป็นเวลานานเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบเอกสารและลายมือชื่ออีกต่อไป ดังรายละเอียดและขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการให้บริการ

 • ต้องเป็นผู้ถือบัตร ATM, บัตรเครดิตที่มีบัญชีิเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวันผูกไว้กับบัตรฯ ของธนาคารกสิกรไทย
 • สามารถทำรายการได้เฉพาะเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เท่านั้น
 • สามารถทำรายการได้ระหว่างเวลา 06.00 น.- 22.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป
 • ท่านจะได้รับ slip "ใบบันทึกรายการ" จากระบบ ATM เก็บไ้ว้เป็นหลักฐาน
 • ธนาคารจะส่งหนังสือยืนยันการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารโดยทางไปรณีย์
 • บริษัท จะทำการหักบัญชีรายการชำระราคาหรือรายการอื่นๆ (ถ้ามี) โดยมีผลตั้งแต่วันทำการที่ 3 หลังจากวันที่สมัครใช้บริการ
 • ในกรณีที่ท่านมีเลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการหักบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทอยู่แล้ว แต่ท่านได้ทำการสมัครเข้าไปใหม่ บริษัทจะยังคงใช้เลขบัญชีเดิม พร้อมกันนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านยกเลิกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ขั้นตอนการทำรายการสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM

 1. สอดบัตร ATM หรือบัตรเครดิต
 2. กดรหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4 หลัก) 
 3. กดปุ่ม "อื่นๆ / บริการหักบัญชีอัตโนมัติ" 
 4. กดปุ่ม "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 5. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระ (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน) 
 6. ใส่รหัส "50250" เคที ซีมิโก้ จำกัด 
 7. กดปุ่ม "รหัสบริษัทถูกต้อง"
 8. กด "หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับเคที ซีมิโก้ "
 9. กดปุ่ม "หมายเลขถูกต้อง"
 10. กดปุ่ม "ยืนยันการทำรายการ"
 11. รอสักครู่ - หน้าจอจะแสดงรหัสบริษัท ชื่อ "บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อลูกค้า" และหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ควรตรวจสอบความถูกต้องและกดปุ่ม  "ยืนยันการทำรายการ"
 12. รอรับ Slip ATM "ใบบันทึกรายการ" เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

* โปรดคลิกไปที่  "การค้าหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
* โปรดคลิกไปที่ "การค้าหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ " เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
* โปรดคลิกไปที่ "การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ในกรณีที่ท่านเป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเมื่อท่านถือครองหลักทรัพย์ถูกต้องตามสัญชาติและสัดส่วนการจำกัด สิทธิการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าวที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ

เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ถูกต้องตาม สัญชาติและสัดส่วน ดังนั้นชาวต่างประเทศควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ (Foreign) ในขณะที่ ชาวไทยควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานหลัก (Local)

อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุนชาวต่างประเทศที่ถือครองหลักทรัพย์ในกระดานหลัก บริษัทขอแนะนำให้ถือครองหุ้น NVDR ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถรองรับสิทธิประโยชน์ด้านเงินปันผลและ Right Issues ยกเว้นสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ของบริษัท ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ NVDR ได้ในหน้าแรกของ Website ของเราที่ "New Feature-NVDR"

กรณีที่หลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ (Foreign) ขาดสภาพคล่อง สำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ก่อน หากพบว่ายังมีสัดส่วนเพียงพอ ท่านสามารถลงทุนผ่านกระดานหลัก (Local) จากนั้นแจ้งความจำนงไปยังบริษัทเพื่อขอแปลงสัญชาติหลักทรัพย์และรับสิทธิประโยชน์ต่อไป

ในทางตรงกันข้าม หากท่านต้องการขายหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ (Foreign) ในกระดานหลัก (Local) ท่านเพียงดำเนินการโอนหลักทรัพย์จากกระดานต่างประเทศ (Foreign) มาเป็นหลักทรัพย์ในกระดานหลัก (Local) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำให้ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ได้แจ้งความประสงค์ ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าวในอัตรา 50.00 บาทต่อรายหลักทรัพย์ สำหรับรายละเอียด และวิธีการโอนหลักทรัพย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน

เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้รับฝากหลักทรัพย์ จะแจ้งรายชื่อของลูกค้าที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่อไป

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Top

ภาษีอากร

เมื่อนักลงทุนเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถูกต้อง ในส่วนนี้จึงสรุปการเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นข้อมูลดังปรากฏต่อไปนี้

 1. ภาษีอากรของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
  • กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)
     อัตราภาษี
   บุคคลธรรมดา
   • ได้รับยกเว้นภาษีี
   นิติบุคคล
   • ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • เงินปันผล
     อัตราภาษี
   บุคคลธรรมดา
   • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัด
   • เลือกเสีย 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าผู้มีเงินได้ได้รับเงินได้จากกองทุนรวม หรือนำเงินปันผลดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษีปลายปี
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
   นิติบุคคล
   • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าผู้มีเงินได้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและได้รับเงินปันผลจาก บริษัทไทยหรือกองทุนรวม
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25 % ของหุ้นทั้งหมดและบริษัทดังกล่าวมิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้มีเงินได้
   • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
  • ดอกเบี้ย
     อัตราภาษี
   บุคคลธรรมดา
   • 15% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   นิติบุคคล
   • 1% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ
   • ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเป็นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์
 2. ภาษีอากรของนักลงทุนต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
  • กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)
     อัตราภาษี
   บุคคลธรรมดา
   • ได้รับยกเว้นภาษีี
   นิติบุคคล
   • 15% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • เงินปันผล
     อัตราภาษี
   บุคคลธรรมดา
   •  10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   นิติบุคคล
   •  10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ดอกเบี้ย
     อัตราภาษี
   บุคคลธรรมดา
   • 15% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   นิติบุคคล
   • 15% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. อนุสัญญาภาษีซ้อน

  กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงภาระภาษีอากร ที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ซึ่งบางกรณีผู้เสียภาษีอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศของตนด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาและขจัดการเสียภาษีซ้ำซ้อน กรมสรรพากรได้ดำเนินการเจรจา จัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนในนามประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้จัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.rd.go.th

  หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้เป็นการให้คำแนะนำแต่อย่างใด และโดยที่กฏหมายหรือกฏระเบียบด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการลงทุน

 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯเรียกเก็บ

 5. อากรแสตมป์

  ในการโอนใบหุ้น, ใบหุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีตราสารการโอน ผู้โอนจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทสำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยคิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสารโอน (แล้ว แต่อย่างใดจะมากกว่า) ยกเว้นถ้าเป็นการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน หรือเป็นการโอนพันธบัตรรัฐบาล และหน่วยลงทุน จะไม่ต้องติดอากรแสตมป์

Top

การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้าโดยสามารถส่งคำร้องเรียนได้ ดังนี้

 • ส่งจดหมายแจ้งมายังฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
 • โทรศัพท์ติดต่อมายังฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-695-5023

บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะ
เพิ่มความเชื่อมั่นในบริการของบริษัทให้มากขึ้นสำหรับลูกค้า
ที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทและบริษัท
ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้เป็นที่น่าพอใจ
ดังนั้นลูกค้าสามารถร้องเรียนผ่านโครงการดังกล่าวได้
ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านและจะพยายามหาบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์เสนอท่านต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้่้  

หากพบข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ส่วนบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2695-5500 หรือ อีเมล์ : Operationonline@ktzmico.com

Top

ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO