TH EN JP v1.9

Hotline Number 02-695-5000E-mail Address
Site Map
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีดาวน์โหลดร่วมงานกับเราติดต่อเรา


บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราคาออนไลน์ทำธุรกรรมทางออนไลน์เว็บบอร์ดฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ลงทะเบียนเปิดบัญชีข่าวสารล่าสุดธุรกิจและบริการ

             
การค้าหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

ระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์

หลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันพร้อมรายละเอียดและระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านตามที่ ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว

ค่านายหน้า


บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ขอเรียนให้ลูกค้าทราบอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ทางบริษัทได้เรียกเก็บ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครอบคลุม ไปถึงหลักทรัพย์ทุกประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ MAI ยกเว้นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ในอัตราดังต่อไปนี้

อัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้
มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
(บาท)
ซื้อขายผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัญชีเงินสด (ATS)
บัญชีวางเงิน
ฝากล่วงหน้าและ
บัญชีมาร์จิ้น
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ  5  ล้าน
0.25%
0.20%
0.15%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 ล้าน*
0.22%
0.18%
0.13%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 20 ล้าน*
0.18%
0.15%
0.11%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป *
0.15%
0.12%
0.10%

*บริษัทฯ ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่านายหน้า) ขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้มีผลสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี /ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป


นอกจากจะชำระค่านายหน้าฯตามอัตราข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตรา 0.005% และ
 • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) เรียกเก็บโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯในอัตรา 0.001%
 • ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) เรียกเก็บในอัตรา 0.001% ทั้งนี้มีผลสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี /ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แก้ไขตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กม. 10/2559 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559


ตารางสรุปอัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์(Trading Fee) 0.005% , ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001%  ดังนี้

ตารางสรุปอัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ แบบรวมค่าธรรมเนียม
มูลค่าการซื้อขาย/วัน/
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
(บาท)
ซื้อขายผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัญชีเงินสด (ATS)
บัญชีวางเงิน
ฝากล่วงหน้าและ
บัญชีมาร์จิ้น
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ  5  ล้าน
0.257%
0.207%
0.157%
ตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 10 ล้าน
0.227%
0.187%
0.137%
ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 20 ล้าน
0.187%
0.157%
0.117%
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป
0.157%
0.127%
0.107%

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

ภาษี

 • ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บภาษีสำหรับกำไรที่ได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบุคคล
 • กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับ
 • ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจากการนำเงินมาฝากไว้ล่วงหน้ากับบริษัท (Cash Balance) นั้น เมื่อครบกำหนดจ่าย บริษัทมีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

Top

การชำระราคา

ปัจจุบันการชำระราคาค่าซื้อขายรวมถึงการส่งมอบหลักทรัพย์จะต้องอยู่ภายใต้หลักการ T+2 (จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขาย) ดังต่อไปนี้

 1. ซื้อหลักทรัพย์
  ลูกค้าจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในวันที่ T+2 ตามข้อปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกำหนด

  ลูกค้าอาจขอใช้บริการในการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้จากธนาคารต่าง ๆ ที่บริษัทเปิดบัญชีไว้ เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ในการโอนเงินได้สะดวกโดยระบบ ATS เช็ค Pay-in หรือโอนเงิน โดยวิธีอื่น

 2. ขายหลักทรัพย์
  ลูกค้าจะต้องจัดส่งหลักทรัพย์ที่ขายภายในกำหนดเวลา ตามข้อปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกำหนด

  ลูกค้าอาจขอให้บริษัทชำระค่าขายหลักทรัพย์ไปยังธนาคารต่าง ๆ ที่บริษัทเปิดบัญชีไว้เพื่อ ให้บริการแก่ลูกค้าเลือกใช้ในการโอนรับเงินได้สะดวกโดยระบบ ATS เช็ค Pay-in หรือโอนเงินโดยวิธีอื่น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีบริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ขอโอนหุ้น
 • ขอแปลงสัญชาติปรับสถานะหุ้น : จาก Local เป็น Foreign / จาก Local เป็น NVDR
 • จัดการสิทธิประโยชน์ด้าน Right Issues และเงินปันผล
 • รับซื้อหุ้นคืนให้แก่บริษัทต่าง ๆ (Tender Offering )
 • ขายหุ้นออกใหม่ให้ลูกค้า (IPO)
 • อื่น ๆ

Top

สิทธิประโยชน์

Rights and Dividend

 • ในกรณีที่ท่านเป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเมื่อท่านถือครองหลักทรัพย์ถูกต้องตาม สัญชาติและสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามกฏหมายไทย สามารถถือครองหลักทรัพย์ได้ไม่เกินสัดส่วน 49% ยกเว้นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งกำหนดสัดส่วน สำหรับชาวต่างประเทศไว้ไม่เกิน 25% เท่านั้น

  เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ถูกต้องตาม สัญชาติและสัดส่วน ดังนั้นชาวต่างประเทศควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ (Foreign) ในขณะที่ ชาวไทยควรจะลงทุนในหลักทรัพย์กระดานหลัก (Local)

  อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุนชาวต่างประเทศที่ถือครองหลักทรัพย์ในกระดานหลัก บริษัทขอแนะนำให้ถือครองหุ้น NVDR ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถรองรับสิทธิประโยชน์ด้านเงินปันผลและ Right Issues ยกเว้นสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ของบริษัท ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ NVDR ได้ในหน้าแรกของ Website ของเราที่ " New Feature-NVDR "

  กรณีที่หลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ (Foreign) ขาดสภาพคล่องสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศบริษัทขอ แนะนำให้ท่านตรวจสอบสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ก่อน หากพบว่ายังมีสัดส่วนเพียงพอท่านสามารถ ลงทุนผ่านกระดานหลัก (Local) จากนั้นแจ้งความจำนงไปยังบริษัทเพื่อขอแปลงสัญชาติหลักทรัพย์และ รับสิทธิประโยชน์ต่อไป

  ในทางตรงกันข้าม หากท่านต้องการขายหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ (Foreign) ในกระดานหลัก (Local) ท่านเพียงดำเนินการโอนหลักทรัพย์จากกระดานต่างประเทศ (Foreign) มาเป็นหลักทรัพย์ในกระดานหลัก (Local) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำให้ภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ได้แจ้งความประสงค์ ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าวในอัตรา 50.00 บาทต่อรายหลักทรัพย์ สำหรับรายละเอียด และวิธีการโอนหลักทรัพย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน

  เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้รับฝากหลักทรัพย์ จะแจ้งรายชื่อของลูกค้า ผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อให้ลูกค้าสามารถ รับสิทธิประโยชน์ต่อไป

  • "สิทธิในหุ้นเพิ่มทุน" (Right Issues) โปรดคลิกเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
  • "สิทธิในเงินปันผล" (Dividend) โปรดคลิกเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
  • "สิทธิในการลงมติในที่ประชุม" (Right of Voting )
  • "สิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับ"

Top


ลงทะเยียนเปิดบัญชี
ทดลองใช้งานฟรี
Online Service

IPO