เรียน ท่านลูกค้าออนไลน์
Dear Online Clients,

ขอแจ้งรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะหมดอายุโครงการณ์ ดังปรากฏรายชื่อด้านล่างนี้:

Below is a list of warrants:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ(Warrant) ที่จะหมดอายุโครงการณ์ภายใน 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 2561
Warrants will be expired during 1st July - 31st October 2018

Warrant
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

Expire Date
(dd/mm/yy)
วันหมดอายุ

Exercise Ratio
อัตราการใช้สิทธิ

Exercise Price (Baht)
ราคาใช้สิทธิ (บาท)

ACAP-W1 01/08/2018 1:1.1789 1.6965
SPORT-W601/08/2018 1:1 1.5
GL-W4 01/08/2018 1:1 40
VGI-W1 02/08/2018 1:1 7
AIRA-W1 03/08/2018 1:1.00237 1.99527
T-W3 10/08/2018 1:1.594 1
PACE-W1 23/08/2018 1:1 0.8
IVL-W2 25/08/2018 1:1 43
NEWS-W504/09/2018 1:7.8323 0.037
NPP-W3 07/09/2018 1:1.14 1
EIC-W4 20/09/2018 1:1 0.15
SMM-W4 19/10/2018 1:1 1.5
SPALI-W419/10/2018 1:1 4
TMILL-W129/10/2018 1:1 2
AQ-W4 31/10/2018 1:1 0.05
PHOL-W1 31/10/2018 1:1 3

หมายเหตุ: *
1.โดยปกติแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิ จะซื้อขายในตลาดฯ ถึงแค่ 1 เดือนสุดท้ายก่อนวันหมดอายุโครงการณ์ ในกรณีที่วันซื้อขายสุดท้ายประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลดังกล่าวจะมีปรากฏใน KT Zmico Zoom (Daily)
2.ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย (SP) 5 วันทำการ บริษัทกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นอายุไม่เกิน 2 เดือน (Short Term Warrant) เข้าข่ายหลักทรัพย์กลุ่ม Turnover List ของบริษัท

* ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

Remark:*
1. Normally, the last trading date will be one month before the expiration date. When the SET formally announces final trading date to the public, they will be released in our KT Zmico Zoom (Daily).
2. During the last 5 trading days before their last trading date, Warrants and Short Term Warrant are categorized as Turnover List.

* The above information is refer from the SET system as on October 16, 2018

หากท่านประสงค์ที่จะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่จะหมดอายุโครงการณ์ในปีนี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Warrant ภายใต้เมนู "Zoom" ที่ www.ktzresearch.com

If you are interested in investing in warrants or derivative warrants, especially that expires this year, details of these available by clicking on "Zoom" in our website www.ktzresearch.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเพิ่มความระวังในการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
Kindly inform accordingly.

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
KT ZMICO Securities Company Limited