วิธีการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านหน้าเว็บไชต์ KTX
สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายอนุพันธ์


1. ล็อกอิน เข้าสู่เว็บไซต์ www.krungthaixspring.com

   >> Username : เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ประกอบด้วยเลข 6 หลัก และอักษร 1 หลัก)
   >> เลือกล็อกอินด้วย QR หรือ ล็อกอินด้วย OTP
       คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์


2. เลือกเมนู ทำธุรกรรมมทางออนไลน์ >> ถอนเงินออนไลน์
3. กรอกข้อมูลดังนี้

- เลือกเลขที่บัญชีหลักทรัพย์
- จำนวนเงิน
- เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
- กดปุ่ม Next

4. ตรวจสอบข้อมูล

- กรอกรหัสผ่าน
- กด Submit


หมายเหตุ:
1. กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่าชื่อผู้ถอน มิใช่เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามนโยบายบริษัท
2. F หมายถึง บัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า/ Future Trading Account
3. I,C,N หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/ Stock Trading Account
4. B หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มาร์จิ้น - เครดิตบาล้านซ์/ Margin Account
5. กรณีวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้น *บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ ตามประกาศบริษัท ในคราวเดียวกัน
6. กรณีชำระค่าซื้อหุ้น *โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 1 วันทำการ และก่อนเวลา 16.00น. มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากลูกค้าไม่สามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามกำหนด
7. *สำคัญ! เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน/อีเมล ที่ท่านลูกค้าระบุในธุรกรรมนี้ ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานระบบกับ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล สำหรับติดต่อกับทางบริษัทฯ กรุณาเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน
8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาด จากการส่งคำสั่งผ่านระบบดังกล่าวข้างต้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน ในวันและเวลาทำการ 8:30 - 17:00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
Digital Channel Management
Email: digital@krungthaixspring.com
Contact number: 02-695-5559